|  ISSN: 2757-6116

Volume 1 Issue 1 (December 2020)

Issue Information

Issue Information (Kapak-Jenerik-İçindekiler)

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321

Abstract

Keywords:

Original Articles

Saldırganlık Üzerine Yapılan Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Psikoloji Doktora Tezlerinin İncelenmesi

Cafer Kılıç

pp. 1 - 17   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.1

Abstract

Bu araştırmada psikolojik danışma ve rehberlik [PDR] ve psikoloji alanında saldırganlık kavramını konu edinmiş doktora tezlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Anahtar sözcük olarak saldırganlık esas alınmış; YÖK tez veri tabanında erişime açık, 2000-2019 yılları arasında yayımlanan tezlerden 81 tanesi incelenmiş ve 21 tanesi içerik analizi için uygun bulunmuştur. İçerik analizi sonucunda tezler alan, yayım yılı, yöntem, çalışma grubu, kullanılan ölçme araçları ve istatistiksel yöntemlere göre değerlendirilmiştir. İncelenen tezlerin bulguları sistematik bir şekilde sunulmuş ve tartışma bölümünde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. İncelenen tezlerde saldırganlığın farklı değişkenlerle ilişkili olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Erkeklerin saldırganlık düzeylerinin kızlara göre daha yüksek olduğu, saldırganlığın okul türüne ve yıllara göre farklılaştığı görülmektedir. Bireysel özellikler (kişilik, zekâ) ve ailevi faktörler (otoriter anne-baba tutumları, saldırganlık öyküsü) saldırganlık davranışlarını yordamaktadır. İçerik analizine göre doktora tezlerinin a) deneysel çalışma ağırlıklı olduğu, b) çalışma gruplarının öğrencilerden oluştuğu ve c) varyans analizinden daha fazla yararlanıldığı görülmüştür.

Keywords: saldırganlık, davranış bilimleri, içerik analizi

An Analysis of the Graduate Dissertations and Theses on Teachers’ Burnout

Ayşe Bilir & Gökhan Demirhan

pp. 18 - 38   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.2

Abstract

In this study, graduate theses on teachers’ burnout are evaluated methodologically. In this context, acedemicians who will study in the field will be supported by revealing the current state related studies which were done on the subject . This study has the quality of the pioneer in terms of giving direction to the new researches that will be done in the field later.

In the research in Turkey ıt has been looked for the answers to the questions on which methodology, design, validity and reliability,sample type, data analyses techniques are used along with distribution according to universities and years in the graduate theses that were published on teachers’ burnout between the years 2010 and 2019. In the research, ıt has been determined that there are 160 master theses  and 4 doctoral theses which have been published from 2010 to 2019. It has  been seen that most of the theses were written in 2009 with 44 theses. Generally, ıt isn’t stated any methodology published 109 theses about the subject. Quantiative method is used in the 43 theses of the rest of 55 theses. It is mostly used relational design and descriptive design and  preferred simple random sample selection method on teachers’ burnout theses. ıt has  been seen that  correlation data analysis method is mostly used as  a data analysis method published theses on the subject.

Keywords: Öğretmen, Tükenmişlik, Lisansüstü, Tez.

Türkçe Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Kullandığı Yöntem-Teknik ve Örnek Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme

Meltem Başaran & Musa Demir

pp. 39 - 54   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.3

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla kullandıkları yöntem ve teknikler ile örnek uygulamaları tespit etmektir. İnsanların deneyimlerini açığa çıkaran ve olgulara verdikleri anlamlara odaklanan fenomenoloji desenine göre tasarlanan bu araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı-yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. 10 Türkçe öğretmeninden oluşan çalışma grubu kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve bulgular bölümündeki tablolarda detaylı olarak ele alınmıştır. Araştırma sonuçları katılımcıların, aktif öğrenmeyi ve öğretmeyi teşvik eden yöntem-teknikleri kullanmada yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların, derslerinde zengin öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilmek için sahip olması gereken bilgi birikimi konusundaki durum da sonuç ve öneriler bölümünde ele alınmıştır.

Keywords: Türkçe öğretmenleri, Konuşma becerisi, Öğretim yöntem ve teknikleri, Örnek uygulamalar.

The Road that Paved the Way for Recent Research Methods in ELT 

Seher Balbay & Cemile Doğan

pp. 55 - 59   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.4

Abstract

A wide variety of approaches have been adapted for the purpose of conducting research related to English Language Teaching. In the first quarter of the 20th century, reflective thought was introduced by John Dewey. He highlighted the role of reflection through interpretation of the experience, naming the problem coming into view during experience, offering explanations for the problem, producing hypotheses and experimenting them. Although these phases seem familiar in today’s instructional context, it is truly compelling that reflective thought has become prominent and characteristics of effective instruction almost recently. This may be due to discrepancy between teachers and researchers or several researchers’ disregarding the important variables that directly influenced the results they obtained. Currently many prefer to proceed on the basis of their own determinations of the particular context of the research setting, essentially acknowledging the teacher’s active role in determining the most appropriate methodologies to use, contextual and affective factors. Thus, much post method era research eschews adherence to established methods and their principles and is at liberty to tailor approaches to contextual requirements. This paper intends to provide a brief overview of ELT research shift towards a more context specific and reflective stage.

Keywords: English language teaching, post-method era, critical research methods

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sanal Tur Uygulamalarıyla İlgili Görüşleri

Reyhan Altınbay & Nevzat Gümüş

pp. 60 - 71   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.5

Abstract

Bu çalışmanın amacı; sanal tur uygulamaları ve bu uygulamaların sosyal bilgiler derslerinde etkin kullanımına yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemi çerçevesinde durum çalışması modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu Bursa ilinde görev yapan 25 öğretmen (16 erkek, 9 kadın) oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin sanal tur kullanımını ilgi çekici buldukları, sanal tur kullanımının konuyu somutlaştırdığı, öğrencilerde gerçeklik hissi oluşturduğu ve öğrenciler için motive edici olduğu saptanmıştır. Öğretmenler; kalıcı öğrenme sağlaması ve daha az maliyetli olması nedeniyle sanal turun faydalı olduğunu vurgulamışlardır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin sanal tura yönelik görüşleri ışığında, öğretmenlere MEB tarafından sanal tura ilişkin hizmet içi eğitimin tahsis edilmesi, MEB tarafından hazırlanacak sanal tur içeriklerinin ders programında belirtilen kazanımlar ile uyumlu olması önerilmektedir. Eksiği olan okullarda bilişim teknolojileri sınıfının tamamlanması ve sosyal bilgiler gibi farklı branşların hizmetine açılması, okullarda internet altyapısının sanal tur uygulamalarını destekleyecek şekilde güçlendirilmesi gibi hususlar da görüşme yapılan sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından yapılan öneriler arasındadır.

Keywords: Sosyal bilgiler, Sanal tur, Sanal gerçeklik, Sosyal bilgiler öğretmenleri

Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Başarılarına, Kaygılarına ve Üst Bilişsel Farkındalıklarına Etkisi

Abdullah İsmet Ünal & Yusuf İnel

pp. 72 - 87   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.6

Abstract

Bu araştırmanın amacı, kuantum öğrenme modelinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ders başarılarına, kaygılarına ve üst bilişsel farkındalıklarına etkisini belirlemektir. Araştırmada öntest-sontest deney ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Erzurum ili Hınıs ilçesindeki bir devlet okulunda öğrenim gören 26 7. sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Deney ve kontrol grupları intact olarak atanmıştır. Uygulama sürecinde 7. sınıf sosyal bilgiler dersi “Ülkemizde nüfus” ünitesi deney grubunda kuantum öğrenme modeline uygun olarak işlenmiş; kontrol grubunda ise MEB’in öngördüğü öğretim yöntemine uygun olarak işlenmiştir. Uygulama sürecinde deney grubu öğrencilerine günlük tutturulmuş ve öğrenciler süreçle ilgili görüşlerini dile getirmişlerdir. Araştırma haftalık 3 ders saati olmak üzere toplam 5 haftada 15 saatlik zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri; 33 soruluk Sosyal Bilgiler Başarı Testi (SBBT), Sosyal Bilgiler Dersi Kaygı Ölçeği ve Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) B formu kullanılarak toplanmıştır. Ölçekler ve başarı testi öğrencilere uygulama öncesinde ve sonrasında araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Uygulama bitiminde toplanan veriler, SPSS 22.0 veri programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, kuantum öğrenme modelinin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı; öğrencilerin kaygı düzeyleri ve üst bilişsel farkındalık düzeylerinde anlamlı düzeyde bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Kuantum Öğrenme, Akademik Başarı, Kaygı, Üst bilişsel Farkındalık

Kitap Tanıtımı: Meslek Öncesi Öğretmen Yetiştirme Türkçe - Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve Mikro-Öğretim Uygulamaları

Mustafa Ulutaş

pp. 88 - 90   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.7

Abstract

Keywords: Öğretmen Yetiştirme, Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi

Editöre Mektup: Uzaktan Öğretimde Senkron (Eş Zamanlı) Derslerle Eşgüdümlü Asenkron (Eş Zamansız) Etkinliklerin Planlanıp Uygulanmasında Bütünleyici Çalışmalar/Tamamlayıcı Görevler

Ali Göçer

pp. 91 - 96   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.8

Abstract

Uzaktan öğretim süreçlerinde senkron (eş zamanlı) derslerin yoğunluğu ve öğrencilerin ekran karşısında uzun süre tutulmasının fayda getirmesinden çok zararlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve sosyal gelişimleri göz önünde tutularak eş zamanlı ders yoğunluğunun iyi ayarlanması ve uzaktan öğretimde asenkron (eş zamansız, zamandan bağımsız) etkinliklere de yer verilmesinde yarar vardır. Bu çerçevede eş zamanlı derslerde işlenen konuların tamamlayıcı görevlerle zamandan bağımsız olarak yürütülmesinin yolunun açılması öğrenci gelişimi ve eğitim amaçları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu şekilde hareket edilerek öğrenci gelişimi, zamanın verimli kullanımı ve eldeki imkânların daha iyi değerlendirilmesi gibi noktalar açısından hem eş zamanlı hem de eş zamansız etkinliklerle eşgüdümlü bir çalışma düzeniyle hareket edilmesinde yarar vardır. Uzaktan öğretimde öğrenen özerkliği de düşünülerek senkron (eş zamanlı) ve asenkron (eş zamansız) etkinlikler arasında bağlantı kurulması ve koordineli çalışma düzeninin sağlanmasıyla kalıcı öğrenmenin zemini sunulmuş olmaktadır.

Keywords: uzaktan öğretim, ez zamanlı ders. eş zamansız etkinlik, tamamlayıcı görevler