|  ISSN: 2757-6116

Volume 2 Issue 2 (September 2021)

Issue Information

Jenerik (Kapak-İndeks-İçindekiler)

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.372

Abstract

Keywords:

Original Articles

Development of A 4th Grade Achievement Test About Perimeter Measures: Validity and Reliability Study

Cumali Öksüz & Galip Genç

pp. 79 - 114   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.372.1

Abstract

In this study, the aim was to develop an achievement test ensuring valid and reliable measurement of student success related to the topic of measuring perimeter in 4th-grade mathematic lessons. Within the scope of the study, a specification table was prepared according to the acquirements included in the primary school fourth-grade mathematic curriculum and an item pool was created in line with this. After receiving expert opinion, items were included on the test in accordance with difficulty level and the face validity of the test. A duration of 40 minutes was determined to perform the test. In order to determine the measurement power of items for the targeted features and understandability of the test, it was applied to 9 students in the 5th grade who had previously learned the topic with the verbal thinking technique one by one. Necessary corrections were made accordingly. The actual implementation of the test was performed with 164 middle school fifth-grade students. Results obtained from the test were analyzed with the test analysis program (TAP) and jMetric program. From these results, the final 21-item test comprised 18 multiple choice questions, 2 open-ended questions, and 1 short-response question. Reliability analysis of the test found the KR-20 value was 0.81. The response duration for the test was determined as 35 minutes. As a result of analyses of this test prepared about the topic of perimeter measures in primary school 4th grade, it was determined to be a valid and reliable test to determine the success of 4th-grade students. 

Keywords: Achievement, Test Validity, Reliability, Perimeter Measurement

Farklılıkların Buluştuğu Bir Mekân Olarak Kuzguncuk’u Öğrencilerle Duyumsamak: Bir Sözlü ve Yerel Tarih Çalışması Örneği

Yücel Kabapınar & Özge Demeter Şafak

pp. 115 - 131   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.372.2

Abstract

2005 yılı sonrası gerçekleşen değişim, Sosyal Bilgiler öğretiminde yeni öğretim yöntemlerinin de gündeme gelmesini sağlamıştır. Sosyal Bilgiler öğretimindeki bu yeni yöntemlerden ikisi ise yerel ve sözlü tarih olmuştur. Bu çerçevede araştırmanın amacı, Kuzguncuk semti özelinde öğrencilerin gerçekleştirdiği yerel ve sözlü tarih çalışmalarını tanıtmak ve hazırlanan ödevlerin niteliğini ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir araştırma olup desen olarak eylem araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’un Anadolu yakasındaki bir özel okulun 7. sınıfında öğrenim görmekte olan 39 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma başlamadan önce öğrencilere “yerel ve sözlü tarihin” yöntemini anlatan bir kitapçık/rehber hazırlanıp dağıtılmış, ilgili kitap ve belgeselleri sunulmuştur.  Yine öğrenciler gezi öncesinde Kuzguncuk semti ile ilgili yaptıkları incelemeler temelinde yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlamışlardır. Öğrenciler alan gezisi sırasında gördüklerini önceden hazırlanan “alan gezisi gözlem formu”na not etmişler ve fotoğraflar da çekmişlerdir. Gezi sırasında semt sakinleriyle sözlü tarih mülakatları yapmışlar ve bunları kaydetmişlerdir. Gezi sonrasında ise, Kuzguncukla ilgili görüşme verilerini de içeren birer değerlendirme yazısı yazmışlar ve hayallerinde oluşan izlenimleri karikatürize de etmişlerdir. Öğrencilerin ortaya çıkardığı ürünler betimsel ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Sonuç olarak, Kuzguncuk sözlü ve yerel tarih çalışması, belirli sınırlılıklarla birlikte, öğrencilerin birden fazla kaynağı kullanarak ve küçük birer tarihçi rolüne girerek tarih yazabildiklerini göstermiştir.

Keywords: yerel tarih, sözlü tarih, sosyal bilgiler öğretimi

Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları İstenmedik Davranışlara ve Bu Davranışlar Karşısında Uyguladıkları Yöntemlere İlişkin Görüşleri

Sevil Kaplan, Mahmut Kalman & Emrullah Akcan

pp. 132 - 146   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.372.3

Abstract

Bireylerin dünyayı ilk tanıdıkları ortam ailedir. Aileden sonraki sosyalleşme alanı ise genelde okul, özelde ise sınıf ortamıdır. Öğrencilerin birbiriyle iletişim içerisinde olduğu sınıf, kendine has bir iklimi olan eğitsel amaçla oluşturulmuş eğitim ortamı olarak tanımlanmaktadır. Sınıf, öğrencilerin hem sosyal hem de akademik gelişimlerinin sağlandığı yerdir. Bu bağlamda sınıf ortamının bu gelişim alanlarını destekler nitelikte olması istenir. Sınıf ortamının verimli ders işlemeye uygun hale getirilebilmesi için sınıf yönetiminin başarılı bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Araştırmanın temel amacı mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları istenmedik davranışlara ve bu davranışlar karşısında uyguladıkları yöntemlere ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan katılımcı grubu belirlenirken, mesleğe yeni başlayan 9 sınıf öğretmeninin yaşadığı sorunları ortaya koymak için amaçlı (ölçüt) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin en çok karşılaştığı sorunların başında “öğrencilerin söz hakkı almadan konuşmaları” ve “öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları” yer almaktadır.

Keywords: Sınıf yönetimi, Durum çalışması, Öğretmen görüşleri

Post-Modern Bir Yaklaşım Olarak Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma

Bünyamin Ateş

pp. 147 - 163   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.372.4

Abstract

Özet

Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı post-modern bir yaklaşım olarak 20. yüzyılın son çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)’nde ortaya çıkmıştır. Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg bu yaklaşımın öncüleri arasında yer alır. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı, kendine özgü nitelikleri ile etkili ve işlevsel bir yaklaşım olarak dikkat çekmektedir. Bu yaklaşımda, danışanın probleminin kaynağını ve doğasını araştırmak yerine onun çözümlerine, güçlü yönlerine, başarılarına ve kaynaklarına odaklanılır. Bu noktada, bu makalenin amacı, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımı hakkında kapsamlı bir bilgi vermek ve bu yaklaşımın etkililiğini incelemektir. Bu amaç doğrultunda, makalede önce çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının tarihsel süreci, ilkeleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma sürecini etkileyen faktörler, danışman-danışan ilişkisi ve teknikleri açıklanmıştır. Daha sonra alan yazın taraması doğrultusunda bu yaklaşımın etkililiği tartışılmıştır.  

Abstract

Solution-focused brief psychological counseling approach emerged as a post-modern approach in United States of America (USA) in the last quarter of the 20th century. Steve de Shazer and Insoo Kim Berg are among the pioneers of this approach. Solution-focused brief psychological counseling approach draws attention as an effective and functional approach with its unique qualities. In this approach, instead of investigating the source and nature of the client's problem, it focuses on their solutions, strengths, achievements and resources. At this point, the purpose of this article is to provide comprehensive information about the solution-focused brief psychological counseling approach and to examine the effectiveness of this approach. For this purpose, first of all, the historical process, principles, psychological counseling process, factors affecting psychological counseling process, counselor-client relationship and techniques are explained in the article. Then, the effectiveness of this approach was discussed in line with the literature review.

Keywords: Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma, Post-modern, Yaklaşım.

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullandıkları Strateji, Yöntem ve Teknikler: Nitel Bir Araştırma

Görkem Avcı

pp. 164 - 177   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.372.5

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde strateji, yöntem ve tekniklerin kullanılma durumuna ve kullanma tercihlerine ilişkin görüşlerin belirlenmesidir. Temel nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 24 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacı ile araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler araştırmacı tarafından içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler sonucunda, sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde çoğunlukla sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanmanın yanı sıra buluş yoluyla öğretim stratejisini de kullanmakta oldukları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin bu stratejileri kullanma gerekçelerinin başında ise sınıf yönetimi, zaman problemi ve konuları yetiştirme kaygısı gelmektedir. Ayrıca yöntem olarak en çok düz anlatım, örnek olay, tartışma ve soru-cevap yöntemini kullanan öğretmenler, teknik olarak ise drama ve beyin fırtınası tekniğini kullanmaktadırlar. Öğretmenler, bu yöntem ve teknikleri kullanma gerekçelerini ise öğrencilerin derse aktif olarak katılması, sınıf ortamının bu yöntem-tekniklere uygunluğu, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerine uygun olması olarak belirtmişlerdir. Sonuç olarak; sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi, derse uygunluk, konu-içeriğe görelik, öğrencilerin ve öğrenme ortamlarının durumunu göz önünde bulundurarak derslerde belli öğretim strateji, yöntem ve teknikleri kullandıkları tespit edilmiştir. 

Keywords: Sınıf öğretmeni, Strateji, yöntem ve teknik, Hayat bilgisi, Sosyal bilgiler.

What Kind Of Citizen? Educating Our Children For The Common Good (Book Review)

Betül Gökçınar

pp. 178 - 180   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.372.6

Abstract

Keywords: good citizenship, citizenship, citizenship education