|  ISSN: 2757-6116

Volume 2 Issue 3 (December 2021)

Issue Information

Jenerik (Kapak-İndeks-İçindekiler)

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.408

Abstract

Keywords:

Original Articles

The Metaphors of Teacher Candidates on Distance Learning

Tuğba Pürsün, Burcu Yapar, Süleyman Arslantaş & Ümit Savaş Taşkesen

pp. 181 - 192   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.408.1

Abstract

This study aims to determine the metaphoric perceptions of candidate teachers of special education and candidate teachers of other departments on distance education. The phenemology pattern, which is a qualitative research method, was used for the study. The study group consists of 150 candidate teachers of special education and 150 candidate teachers of other departments, which is a total of 300 teacher candidates. The data of the research was collected using Google forms. In order to collect data for the  study, the teacher candidates participating in the study were asked to complete the following sentences:‘Distance education is like ……………. because ………….’ The content analysis technique was used for analysing the data obtained. As a result of the analysis made, the metaphors created by teacher candidates in both groups on distance education were studied under different categories such as ‘living things-non living things, abstract-concrete metaphors, entertainment and needs’. The data obtained in the study reveals that candidate teachers of special education and candidate teachers of other departments have negative metaphors concerning distance learning, and they have created metaphors such as cold tea, homesickness, effort in vain and sin for distance education.

Keywords: distance learning, teacher candidates, special education, other departments, metaphors.

Eğitimcilerin Örgütsel Güven Algılarının Mesleki Gelişim Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi

Abdurrahman İlğan, Merve Çelik, Fadime Sevim & Öykü Bolat

pp. 193 - 213   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.408.2

Abstract

Örgütsel güven çalışanların yöneticileri, kurumları ve çalışma arkadaşları tarafından kendilerine zarar verilmeyeceğine yönelik algılarını ifade etmekte; mesleki gelişim ise çalışanların, işlerini daha nitelikli şekilde yerine getirmek amacıyla bilgi, beceri ve tutumlarını artırmaya yönelik yaptıkları faaliyetlerdir. Bu araştırma kapsamında eğitimcilerin örgütsel güven algılarının, mesleki gelişim faaliyetlerine katılımlarını olumlu etkilediği hipotezi test edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını kamu okullarında çalışan öğretmenler ile bir vakıf üniversitesinde çalışan okutmanlar oluşturmuştur. İlişkisel tarama deseninde yapılan çalışmanın mesleki gelişim faaliyetleri anketi araştırmacılar tarından geliştirilmiş, önceden geliştirilmiş örgütsel güven ölçeğine ise bu araştırma kapsamında geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Katılımcıların meslektaşlarıyla yeterli düzeyde işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunmadıkları; okutmanların öğretmenlere kıyasla görece daha fazla sayıda mesleki gelişim faaliyetlerine katıldıkları; katılmış oldukları mesleki gelişim faaliyetlerinin sınıf içi öğretim performanslarını artırdığı görüşünde oldukları; mesleki gelişim faaliyetlerinin işlevi ve işe yararlığı konusunda olumlu tutumlara sahip oldukları; erkek öğretmenlerin kadınlara, bekar öğretmenlerin ise evlilere kıyasla daha fazla sayıda mesleki gelişim faaliyetine katıldıkları; örgütsel güven düzeylerinin yüksek olduğu; öğretmen ve okutmanların örgütsel güven düzeylerinin benzer olmakla birlikte, güven düzeyinin cinsiyet ve medeni duruma göre farklılaşmadığı; mesleki gelişim ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının mesleki kıdem ile ilişkili olmadığı ortaya çıkmıştır. Örgütsel güvenin mesleki gelişim faaliyetlerini olumlu şekilde etkilediği hipotezi okutmanlar için kabul edilmiş, öğretmenler içinse reddedilmiştir.

Keywords: Örgütsel güven, mesleki gelişim, yol analizi, öğretmen, okutman,

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Karşılaştıkları Dil Bilgisel Sorunlar: Şimdiki Zaman Örneği

Durmuş Barış Kır & Eda Tekin

pp. 214 - 224   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.408.3

Abstract

Bu araştırmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenicilerin şimdiki zaman {-Iyor} biçimbiriminin işlevleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ve bunların nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın inceleme nesnesini, Yıldız Teknik Üniversitesi TÖMER’de A1 kurunda öğrenim gören 24 öğrenicinin sınav kâğıdı oluşturmaktadır. Veriler, A1 kur sonu sınavında öğrenicilerin {-Iyor} biçimbiriminin kullanımı ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlardan elde edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinden elde edilen bulgular neticesinde öğrencilerin, {-Iyor} biçimbiriminin daraltma işlevi; ünsüzle biten fiillere {-Iyor} biçimbirimi getirilirken, fiil kökünden sonra gelecek ünlü harfin ayrımına varamama ya da {-Iyor} biçimbirimini sadece “-yor” şeklinde yazma; soru kökünde yer alan ve olumsuzluk bildiren kelimelere dikkat edilmediğinden yanlış yapı kurma ve bazı fiillere {-Iyor} biçimbirimi doğru bir şekilde getirilmesine rağmen yumuşama kuralına uymama konularında sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın son bölümünde, tespit edilen bu sorunlara yönelik önerilere yer verilmiştir.

Keywords: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Dil bilgisi, Dil bilgisel sorunlar, Şimdiki zaman, {-Iyor} biçimbirimi.

Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Özel Bilgi, Beceri ve Yetenek Derslerinin İşlenişine Yönelik Görüşleri

Seyit Taşkıran & Hüseyin Gökhan Altan

pp. 225 - 242   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.408.4

Abstract

Bu araştırmada, uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun, görsel sanatlar ve müzik derslerinin işlenişine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Uzaktan eğitim araçları, salgın öncesinde de bilinip kullanılmasına rağmen salgınla birlikte yoğun ve etkili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde sınıf öğretmenleri de yeni duruma uyum sağlayarak derslerini planlayıp uzaktan uygulamaya koymuşlardır. Ancak, özellikle beden eğitimi ve oyun, görsel sanatlar ve müzik derslerinin işlenişinde sorunlarla karşılaşıldığı bilinmektedir.  Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde durum desenine uygun olarak yürütülmüştür. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesiyle ulaşılan çalışma grubunda toplam yirmi beş sınıf öğretmeninin görüşünden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Öğretmenlerden elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Ulaşılan bulgular tablolar halinde sunulup öğretmen görüşlerinden dikkat çekici örneklere de yer verilmiştir. Araştırmanın sonucunda, sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun, görsel sanatlar ve müzik derslerinin işlenişinde teknolojiden kaynaklı, dersin işlenişinden kaynaklı, öğrenciden kaynaklı vb. sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak beden eğitimi ve oyun, görsel sanatlar ve müzik derslerine yönelik olarak öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi gerektiği öneriler arasında sunulmuştur.

Keywords: Uzaktan eğitim, Sınıf öğretmenleri, Beden eğitimi ve oyun, Görsel sanatlar, Müzik.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanına Yönelik Çizgi Roman Tasarımı: “Minik Vatandaşlar

Onur Kavak & Genç Osman İlhan

pp. 243 - 265   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.408.5

Abstract

Sosyal Bilgiler dersi içerisinde soyut ve anlaşılması zor olan konular barındırmaktadır. Bu konulara yönelik anlamlı öğrenme çıktıları oluşturmak için bilindik öğretim yöntemlerinin yanında öne çıkan - güncel öğretim materyallerinin kullanımına başvurmak gerekmektedir.  Aktarılanları hızlı bir şekilde anlama ve öğrenmede kalıcılık oluşturma yolunda materyallerin önemli bir yeri olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Bu materyaller arasında yer alan çizgi roman materyali ise öğretim alanında kullanışlılığıyla öne çıkmakta olup geleceğin potansiyel bir eğitim aracıdır. Çizgi roman materyali kullanılarak zor ve soyut konuları barındıran, Sosyal Bilgiler 5. Sınıf 6. Öğrenme alanı olan Etkin Vatandaşlık öğrenme alanı çizime aktarılmıştır. Çizimler, Web 2.0 aracı olan “Pixton” adlı internet sitesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çizimler sonucu ortaya çıkan “Minik Vatandaşlar” adlı çizgi roman, 107 kareden oluşmaktadır. Bu çalışma ile amaçlanmakta olan ise Sosyal Bilgiler öğretiminde ana materyal olan ders kitaplarının yanında alternatif bir materyal oluşturma düşüncesidir. Yapılan bu çizgi roman tasarımı, düşünülüp gerçekleştirilen bu girişimin ilk adımıdır. 

Keywords: Sosyal bilgiler, materyal, çizgi roman, etkin vatandaşlık, öğrenme alanı

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Küresel Sorunlar Açısından Değerlendirilmesi: Fransa ve Türkiye Örneği

Veysi Aktaş, Ahmet Tokmak & İlyas Kara

pp. 266 - 289   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.408.6

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki sosyal bilgiler ders kitaplarını ve Fransa’daki ortaokullarda sosyal bilgiler kapsamındaki tarih ve coğrafya ders kitaplarını küresel sorunlar bağlamında karşılaştırarak incelemektir. Eğitim programlarında küresel sorunların ele alınışı ülkelerin kendi refleksleri, fikirsel farklılıkları, kitap tasarım çeşitliliğine bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Benzer konuların, farklı ülkelerde, aynı ders kapsamında nasıl ele alındığını göstermesi açısından bu çalışmanın önemli olacağı düşünülmektedir. Doküman incelemesinin kullanıldığı bu araştırmada veriler içerik analizi ile değerlendirilip yorumlanmıştır. Fransa ders kitaplarında tüm dünyayı etkileyen genel problemler vurgulanmıştır. Ortaokul 2. ve 3. sınıf ders kitaplarında genellikle savaş, terör, insan haklarının ihlali ve adalet üzerine içerikler mevcuttur. Görsellerde ise ırk, dil ve din ayrımcılığının kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır. Ortaokul 3. ve 4. sınıf ders kitabında coğrafya ile ilişkili olarak şehirleşme ve çevre sorunları gibi küresel meseleler yer almıştır. Türkiye’deki 5., 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında küresel sorunlar tüm ünitelerde dolaylı veya doğrudan biçimde yer almaktadır. Görsellerde çevre sorunlarıyla ilişkili tasvirler mevcuttur. Ayrımcılık/eşitsizlik esaslı küresel meselelerin daha sık işlenmiştir. 7. sınıf ders kitabında genellikle “İnsan haklarının ihlali/ Savaş / Kuraklık” gibi sorunlar ele alınmıştır. Benzer çalışmalar da incelendiğinde küresel sorunların Türkiye’deki ders kitaplarında daha yerel ölçekte yansıtıldığı söylenebilir.

Keywords: Küresel Sorunlar, Sosyal Bilgiler, Fransa, Türkiye