|  ISSN: 2757-6116

Volume 2 Issue 1 (April 2021)

Issue Information

Jenerik (Kapak-Jenerik-İçindekiler)

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.342

Abstract

Keywords:

Original Articles

Google Classroom ile Ters Yüz Edilmiş (Flipped) Öğretmen Eğitimi

Erhan Yaylak

pp. 1 - 24   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.342.1

Abstract

Bu araştırma; Google Classroom uygulaması kullanılarak ters yüz edilmiş öğretim yöntemi ile öğretmen eğitiminin gerçekleştirilmesi amacıyla nitel araştırmaya uygun olarak fenomenoloji yöntemi çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim bahar yarı yılında bir devlet üniversitesinde “Eğitimde Teknoloji Kullanımı” ve “Sosyal Bilgiler Öğretimi” dersini alan öğretmen adayları ile yapılmıştır. Araştırmaya 15 kadın, 7 erkek olmak üzere 22 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma verileri, gönüllü öğretmen adaylarından yarı yapılandırılmış görüşme formu ile çevrimiçi olarak toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi yöntemiyle MaxQDA 2020 nitel veri analiz programı ile çözümlenmiştir. Çözümlenen veriler önceden oluşturulan tema ve kodlara göre düzenlenip görselleştirilerek sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmen adayları Google Classroom’u ödev teslim etme, not verme platformu, öğretmen ve öğrenci iletişimini sağlayan bir uygulama olarak tanımlamışlardır. Google Classroom’u kullanan öğretmen adayları kendilerini iyi hissettiklerini, mutlu olduklarını ve bu uygulamanın kullanışlı ve yararlı olduğunu ifade etmişlerdir. Dersler kapsamında verilen görevler ile ilgili olarak hızlı geri bildirim alma, hataları görme ve düzeltme konusunda yararlı olduğunu belirtilmiştir. Hem sınıf arkadaşlarıyla hem de öğretim üyesi ile karşılıklı, uzaktan ve kolay iletişim kurabildiklerini, öğretime katkısı olduğunu ve meslekî hayata başladıklarında kesinlikle kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir.

Keywords: Google Classroom, Ters-Yüz Öğrenme, Öğretmen Eğitimi,

Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bilgiler Ders ve Çalışma Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi

Mustafa Alper Çetin & Bahri Ata

pp. 25 - 41   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.342.2

Abstract

Bu araştırmada Suudi Arabistan Krallığı’nda 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilkokul 4. sınıf ile 9. sınıf arasında kullanılan sosyal bilgiler ders ve çalışma kitaplarının amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme ve değerlendirme boyutları incelenerek Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 4-7. sınıf sosyal bilgiler ders ve çalışma kitaplarıyla karşılaştırmak amaçlanmıştır. Her iki ülkenin ders ve çalışma kitapları doküman analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Suudi Arabistan sosyal bilgiler ders kitaplarının davranışçı yaklaşıma göre, Türkiye sosyal bilgiler ders kitaplarının ise yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlandığı saptanmıştır. Suudi Arabistan sosyal bilgiler ders kitaplarında sunuş yoluyla öğretim stratejisi ve düz anlatım yöntemlerinin hâkim olduğu, Türkiye sosyal bilgiler ders kitaplarında ise buluş yolu ile öğrenme stratejisi, tartışma ve örnek olay yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür. Suudi Arabistan sosyal bilgiler ders kitaplarında Türkiye sosyal bilgiler ders kitaplarına göre daha az kavramın yer aldığı saptanmıştır. Suudi Arabistan sosyal bilgiler ders kitaplarında sözlük ve kaynakça bölümlerinin bulunmadığı, Türkiye sosyal bilgiler ders kitaplarında ise sözlük ve kaynakça bölümlerinin yer aldığı saptanmıştır. Suudi Arabistan sosyal bilgiler ders kitaplarında, Türkiye’deki sosyal bilgiler ders kitaplarına göre daha fazla sayıda resmin yer aldığı tespit edilmiştir. 

Keywords: Sosyal bilgiler, Suudi Arabistan, Türkiye, Ders kitapları, Karşılaştırmalı eğitim

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Sorularının Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerle Örtüşme Düzeyi: Türkçe Ders Kitapları Örneği  

Zekerya Batur & Hakan İnce

pp. 42 - 54   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.342.3

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Liselere Giriş Sınavı'nda çıkan Türkçe sorularının Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerle örtüşme durumlarını incelemektir. Çalışmada 5. sınıf Anıttepe Yayınları, 6. sınıf Ekoyay Yayınları, 7 ve 8. sınıf MEB Yayınları’na ait Türkçe ders kitapları ile 2018, 2019, 2020 LGS Türkçe soruları incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi modeli kullanılmıştır. Veri toplamak için literatür taraması yapılmıştır. Sınav soruları 5 Türkçe öğretmeni tarafından tek tek değerlendirilmiş, soruların Türkçe Öğretim Programı’ndaki hangi kazanımları içerdiği ve bu soruların içerdiği kazanımların Türkçe ders kitaplarında kaç etkinlikte yer aldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak LGS' de sorulan soruların Türkçe Öğretim Programı’ndaki kazanımlarla örtüştüğü belirlenmiştir. Bu kazanımlar 8. sınıf kazanımları arasında yer almaktadır; ancak sınav soruları sadece 8. sınıf konularında değil, bazı kazanımlar diğer kademelerde de bulunmaktadır. Türkçe sınav sorularının büyük bir bölümünün okuma alanına yığıldığı söylenebilir. Ders kitaplarındaki etkinliklerin kazanımları karşılama konusunda bir eksikliği bulunmamaktadır; fakat LGS' ye hazırlama konusunda eksik ve düzey olarak da sınavın seviyesinin altında olduğu tespit edilmiştir.

Keywords: Ders kitabı, LGS, Etkinlik, Kazanım

Öğrencilerin Güzel Sanatlar Liselerine Yönlendirilmesi Süreçlerinde Yaşanan Problemlerin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi

Mehmet Özkan & Özlem Akın Şişman

pp. 55 - 74   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.342.4

Abstract

Bu araştırmanın amacı güzel sanatlar liselerine öğrenci yönlendirme sürecinde öğrenci ve öğretmen bakış açısından karşılaşılan problemleri ortaya koymaktır. Tarama modelinin benimsendiği çalışmanın örneklemini 2018-2019 öğretim yılında Uşak ili merkez ilçesindeki 23 devlet ortaokulunda eğitimine devam eden 510 öğrenciyle birlikte bu okullarda eğitim vermekte olan 23 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Güzel Sanatlar Liselerine öğrenci yönlendirmede yaşanan problemleri saptayabilmek öğrenci ve öğretmenlere anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve bağımsız gruplar için t-testinden yararlanılmıştır. Bulgular doğrultusunda, müzik öğretmenlerinin yetenekli öğrencilerin aileleriyle iş birliğinin az olması ve bu ailelerin Güzel Sanatlar Liselerini saygın bulmadıkları ortaya çıkmıştır. Öğrenciler müzik öğretmenliği mesleğini yapılabilecek bir meslek olarak görmesi ve Güzel Sanatlar Liseleri hakkında bilgi ve ilgi düzeylerinin fazla olmasına karşın Liselere Giriş Sınavında sorumlu olduğu derslerin daha öncelikli olarak gördükleri ikilemi ortaya çıkmıştır. Ayrıca müzik öğretmenlerinin bu kurumlar hakkında öğrencileri yeteri düzeyde bilgilendirmediği, öğrencilerin kendi imkânlarıyla bilgiler edindiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Müzik eğitimi, Mesleki müzik eğitimi, Güzel Sanatlar Lisesi, Öğretmen görüşleri, Öğrenci görüşleri

Eğitimde Ahlak ve Etik (Kitap Değerlendirmesi)

Abdurrahman Kılıç

pp. 75 - 78   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.342.5

Abstract

Eğiitmde Ahlak ve Etik kitabı ile ilgili eleştirel bir bakış sunmak amaçlanmıştır.

Keywords: Eğitimde Ahlak ve Etik, eleştiri