|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2021, Vol. 2(3) 193-213

Eğitimcilerin Örgütsel Güven Algılarının Mesleki Gelişim Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi

Abdurrahman İlğan, Merve Çelik, Fadime Sevim & Öykü Bolat

pp. 193 - 213   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2021.408.2   |  Manu. Number: MANU-2110-16-0002.R1

Published online: December 23, 2021  |   Number of Views: 92  |  Number of Download: 568


Abstract

Örgütsel güven çalışanların yöneticileri, kurumları ve çalışma arkadaşları tarafından kendilerine zarar verilmeyeceğine yönelik algılarını ifade etmekte; mesleki gelişim ise çalışanların, işlerini daha nitelikli şekilde yerine getirmek amacıyla bilgi, beceri ve tutumlarını artırmaya yönelik yaptıkları faaliyetlerdir. Bu araştırma kapsamında eğitimcilerin örgütsel güven algılarının, mesleki gelişim faaliyetlerine katılımlarını olumlu etkilediği hipotezi test edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını kamu okullarında çalışan öğretmenler ile bir vakıf üniversitesinde çalışan okutmanlar oluşturmuştur. İlişkisel tarama deseninde yapılan çalışmanın mesleki gelişim faaliyetleri anketi araştırmacılar tarından geliştirilmiş, önceden geliştirilmiş örgütsel güven ölçeğine ise bu araştırma kapsamında geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Katılımcıların meslektaşlarıyla yeterli düzeyde işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunmadıkları; okutmanların öğretmenlere kıyasla görece daha fazla sayıda mesleki gelişim faaliyetlerine katıldıkları; katılmış oldukları mesleki gelişim faaliyetlerinin sınıf içi öğretim performanslarını artırdığı görüşünde oldukları; mesleki gelişim faaliyetlerinin işlevi ve işe yararlığı konusunda olumlu tutumlara sahip oldukları; erkek öğretmenlerin kadınlara, bekar öğretmenlerin ise evlilere kıyasla daha fazla sayıda mesleki gelişim faaliyetine katıldıkları; örgütsel güven düzeylerinin yüksek olduğu; öğretmen ve okutmanların örgütsel güven düzeylerinin benzer olmakla birlikte, güven düzeyinin cinsiyet ve medeni duruma göre farklılaşmadığı; mesleki gelişim ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının mesleki kıdem ile ilişkili olmadığı ortaya çıkmıştır. Örgütsel güvenin mesleki gelişim faaliyetlerini olumlu şekilde etkilediği hipotezi okutmanlar için kabul edilmiş, öğretmenler içinse reddedilmiştir.

Keywords: Örgütsel güven, mesleki gelişim, yol analizi, öğretmen, okutman,


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ilgan, A., Celik, M., Sevim, F. & Bolat, O. (2021). Eğitimcilerin Örgütsel Güven Algılarının Mesleki Gelişim Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(3), 193-213. doi: 10.29329/jirte.2021.408.2

Harvard
Ilgan, A., Celik, M., Sevim, F. and Bolat, O. (2021). Eğitimcilerin Örgütsel Güven Algılarının Mesleki Gelişim Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(3), pp. 193-213.

Chicago 16th edition
Ilgan, Abdurrahman, Merve Celik, Fadime Sevim and Oyku Bolat (2021). "Eğitimcilerin Örgütsel Güven Algılarının Mesleki Gelişim Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 2 (3):193-213. doi:10.29329/jirte.2021.408.2.

References

  Akçay, Ö. (2020). The relations of leader-member exchange wıth organizational social capital: the role of perceived organizational trust. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

  Akın, U. ve Orman, E. (2015). Öğretmenlerin örgütsel güven ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki. SDU International Journal of Educational Studies2(2), 92-102.

  Akyürek, B. (2017). Öğretim elemanlarında psikolojik sözleşmenin örgütsel güven üzerine etkisi (Master's thesis, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

  Altaş, S. S. ve Kuzu, A. (2013). Örgütsel etik, örgütsel güven ve bireysel iş performansı arasındaki ilişki: okul öncesi öğretmenleri üzerinde bir araştırma. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi1(2), 29-41.

  Ayık, A., Savaş, M., Çelikel, G. ve Çelikel, G. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin okul iklimi ve örgütsel güven algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (27), 203-220 

  Balduzzi, L. (2007). La cura di chi cura nelle parole delle educatrici di asilo nido. Ricerche di Pedagogia e Didattica, 2, http://rpd.cib.unibo.it/article/view/1515.

  Ballı, A. İ. ve Üstün, F. (2017). Çalışanların örgütsel güven düzeyleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişki: bir örnek olay çalışması. International Journal of Sport and Health Science1(2), 20-38.

  Büte, M. (2011). Etik iklim, örgütsel güven ve bireysel performans arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi25(1), 171-192.

  Çalışkan, A., Köroğlu, E. Ö., & Taşkın, A. (2018). Örgütsel sessizliğin kayırmacılığa etkisi örgütsel güvenin aracılık rolü. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi5(8), 198-220.

  Çelen, Ü., Kösterelioğlu, İ. ve Kösterelioğlu, M. A. (2016). Öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılmaya yönelik tutum ve beklentilerine ilişkin durum değerlendirmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 3696-3710.

  Çelik, K. ve Gencer, M. (2019). Öğretmenlerin örgütsel güven algılarının değişime ilişkin tutumlarına etkisi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 108-124.

  Çetin, S. (2021). Örgütsel güvenin duygusal bağlılığa etkisi. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, 187-191.

  Ergeç, S. (2020). Nepotizmin örgütsel güven üzerine etkisi: hastaneler üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

  Ergin Kocatürk, H. (2016). School culture as predictor of teachers’ attitudes towards professional development: mediating role of organizational trust (Master's thesis).

  Ersan, H. (2018). Sağlık kurumlarında örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi ve bir araştırma (Master's thesis, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

  Günüşen, Z. E. (2016). Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve bir uygulama (Master's thesis, İstanbul Ticaret Üniversitesi).

  Hürsen, Ç. (2012). Determine the attitudes of teachers towards professional development activities. INSODE-2011. Procedia Technology, 1 (2012), 42-425.

  Irgatoglu, A. (2021). Exploring the Relationship between Professional Development Attitudes, Activities and Self-Directed Learning Readiness of EFL Instructors. International Journal of Progressive Education, 17 (4), 122-134

  İbrahimoğlu, N., Yaşar Uğurlu, Ö. ve Kızıloğlu, M. (2011). Örgütlerde mentorlüğün örgütsel güven algısına etkisine ilişkin bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi20(3), 297-318.

  İlğan, A. (2013). Öğretmenler İçin Etkili Mesleki Gelişim Faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 41-56.

  İlğan, A. (2020). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim yaklaşımları ile bir model önerisi ve uygulama yönergesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama11(21), 172-197.

  İlğan, A. (2021). Öğretmenlerin mesleki gelişimi üzerine kavramsal bir çerçeve ve Türk eğitim sistemi için çıkarımlar. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 256-280. 

  Karakuş, B. ve Doğan, S. (2021). Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven algıları. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 442-461.

  Kennedy, A. (2014). Understanding continuing professional development: the need for theory to impact on policy and practice. Professional development in education, 40(5), 688-697.

  Koçel, T. (2020). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayıncılık.

  Koçak, H. (2019). Örgütsel güven ve psikolojik sözleşme ihlâl algısının örgütsel bağlılık üzerindeki aracılık rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi5(2), 126-143.

  Omarov, A.  (2009).  Örgütsel Güven ve İş Doyumu: Özel Bir Sektörde Uygulama.  (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

  Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki.

  Ruberto, J. S. (2003). A study of the attitude of veteran teachers towards professional development. (Yayımlanmamış doktora tezi). Seton Hall Üniversitesi, New Jersey.

  Scott, S.  (2002).  Professional development: A study of secondary teachers’ experiences and perspectives. Curtin: Curtin University of Technology.

  Swan, M. (2006). Collaborative Learning in Mathematics: A challenge to our beliefs and practices. London, England: National Institute for Advanced and Continuing Education (NIACE) National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy (NRDC).

  Sywelem, M. ve Witte, J. (2013). Continuing professional development: perceptions of elementary school teachers in Saudi Arabia. Journal of Modern Education Review, 12(3), 881-889.

  Torff, B. & Sessions, D. (2008). Factors associated with teachers' attitudes about Professional development. Teacher Education Quarterly, 35, 123-134

  Timuroğlu, K., & Çokgören, Ö. (2019). Örgütsel güven algısı ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi23(4), 1767-1783.

  Uygur, K. ve Arabacı, İ. B. (2019). Lise öğretmenlerinin personel güçlendirme algıları ile örgütsel güven algıları arasındaki ilişki: Elazığ ili örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi16(1), 744-770.20

  Ünlü, N. ve Sarıçoban, A. (2019). Participation  among  Teachers  of  Turkish  as  a  Second  or  Foreign  Language .  Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 42, 131-148.

  Wilson, S., & Cooney, T. (2002). Mathematics teacher change and development. In G. Leder, E. Pehkonen, & G. Torner (Eds.), Beliefs: A hidden variable in mathematics education (127–147). Dordrecht: Kluwer.

  Yalçın İncik, E. ve Akbay, S. E. (2018). Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik bir çalışma: mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik tutumları ve eğitim ihtiyaçları. Electronic Turkish Studies, 13(27), 1652-1676.

  Yorgancı, A. E. ve Bozgeyikli, H. (2016). Sınıf öğretmenlerinin kişilerarası öz yeterlilik algılarıyla örgütsel güven algılarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi6(10), 47-79.