|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2020, Vol. 1(1) 39-54

Türkçe Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Kullandığı Yöntem-Teknik ve Örnek Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme

Meltem Başaran & Musa Demir

pp. 39 - 54   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2020.321.3   |  Manu. Number: MANU-2010-06-0001.R1

Published online: December 23, 2020  |   Number of Views: 735  |  Number of Download: 1113


Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla kullandıkları yöntem ve teknikler ile örnek uygulamaları tespit etmektir. İnsanların deneyimlerini açığa çıkaran ve olgulara verdikleri anlamlara odaklanan fenomenoloji desenine göre tasarlanan bu araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı-yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. 10 Türkçe öğretmeninden oluşan çalışma grubu kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve bulgular bölümündeki tablolarda detaylı olarak ele alınmıştır. Araştırma sonuçları katılımcıların, aktif öğrenmeyi ve öğretmeyi teşvik eden yöntem-teknikleri kullanmada yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların, derslerinde zengin öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilmek için sahip olması gereken bilgi birikimi konusundaki durum da sonuç ve öneriler bölümünde ele alınmıştır.

Keywords: Türkçe öğretmenleri, Konuşma becerisi, Öğretim yöntem ve teknikleri, Örnek uygulamalar.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Basaran, M. & Demir, M. (2020). Türkçe Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Kullandığı Yöntem-Teknik ve Örnek Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 1(1), 39-54. doi: 10.29329/jirte.2020.321.3

Harvard
Basaran, M. and Demir, M. (2020). Türkçe Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Kullandığı Yöntem-Teknik ve Örnek Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 1(1), pp. 39-54.

Chicago 16th edition
Basaran, Meltem and Musa Demir (2020). "Türkçe Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Kullandığı Yöntem-Teknik ve Örnek Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 1 (1):39-54. doi:10.29329/jirte.2020.321.3.

References

  Aykaç, N. (2018). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Benzer, A. ve Ünsal, F. (2019). Konuşma öğretiminin program ve ders kitabı ekseninde uygulamaya yansıması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 647-662.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Coşkun-Çınar, E. (2015). İlköğretim Türkçe ders kitaplarındaki konuşma becerisi etkinlikleri ile ilgili bir değerlendirme. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Çelikkaya, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim araç-gereç ve materyallerini kullanma düzeyleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 73-105.         

  Çelikkaya, T. ve Kuş, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 741-758.

  Demir, O. ve Ersöz, Y. (2014). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde kullandıkları yöntem ve tekniklerin aktif eğitim anlayışı bakımından değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 1-11.

  Demirel, Ö. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri öğrenme sanatı. Ankara: Pegem.

  Demi̇rkan, Ö. ve Saraçoğlu, G. (2016). Anadolu Lisesi öğretmenlerinin derslerde kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 2(1), 1-11.

  Doğan, Y. (2009). Konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik örnekleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 185-204.

             Gökalp, M. (2016). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem.

  Güneş, F. (2014). Konuşma öğretimi yaklaşım ve modelleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-27.

  Karadüz, A. ve Damar, G. (2016). Ortaokul Türkçe öğretim programındaki konuşma yöntem ve tekniklerinin uygulanma durumu. Journal of Academic Studies, 17(67), 145-165.

  Karakoç-Öztürk, B. ve Altuntaş, İ. (2012). İlköğretim ikinci kademede konuşma eğitimine yönelik öğretmen görüşleri: Nitel bir çalışma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 342-356.

  Kardaş, N. ve Akın, E. (2019). Drama etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe konuşma kaygılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 91-113.

  Kayabaşı, Y. (2012). Öğretmenlerin öğretim sürecinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ile bunları tercih etme nedenleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(27), 45-65.

  Kemiksiz, Ö. (2014). Güncel öğretim teknikleri-konuşma halkası. F. Güneş (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri (1. baskı) içinde (s. 363-365). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğitimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. TÜBAR-XIII, 287-309.

  Maden, S. (2010). Rol kartlarının konuşma eğitimindeki başarı ve tutum üzerine   etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 23-38.

  Nalıncı, A. N. (2000). Avrupa Birliğine tam üyelik yolunda başarının anahtarı: Yeniden yapılanma. Ankara: Ümit Yayıncılık.

  Orhan, S. (2010). Altı şapkalı düşünme tekniğinin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerini geliştirmesine etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

  Özdoğan, Ü., Sarıçam, İ. ve Topçuoğlu-Ünal, F. (2019). Türkçe öğretmenlerinin konuşma yöntem ve tekniklerini kullanma durumları. International Journal of Language Academy, 7(4), 327-341.

            Sever, S. (1997). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı.

  Şimşek, H., Hırça, N. ve Coşkun, S.  (2012).  İlköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini tercih ve uygulama düzeyleri: Şanlıurfa ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 249-268.

            Taşpınar, M. (2020). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem.

  Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 23–37.

  Temizkan, M. (2009). Akran değerlendirmenin konuşma becerisinin geliştirilmesi üzerindeki etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 90-112.

  Temizyürek, F., Erdem, İ. ve Temizkan, M. (2007). Konuşma eğitimi (sözlü anlatım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Topçuoğlu, F. ve Degeç, H. (2012). Öğretmen görüşlerine göre konuşma eğitiminde karşılaşılan sorunlar. JASSS, 5(7),735-750.

             Türk Dil Kurumu [TDK]. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil                   Kurumu.

  Tüzemen, T. ve Kardaş, M. N. (2017). Akademik çelişki tekniğinin 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe konuşma becerilerine etkisi ve bazı değişkenlerle ilişkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 581-610.

  Uçgun, D. (2007). Konuşma eğitimini etkileyen faktörler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 59-67.

  Yeşiltepe-Sağlam, Ö. (2010). 7. sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerileri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Yeşilyurt, E. (2013).  Öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanma amaçları ve karşılaştıkları sorunlar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 163-188.

  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.