|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2022, Vol. 3(2) 76-93

Problems preschool teachers encounter in the use of out-of-school learning environments

Fi̇li̇z Dere & Taner Çifçi

pp. 76 - 93   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2022.464.2   |  Manu. Number: MANU-2204-21-0001.R1

Published online: September 13, 2022  |   Number of Views: 97  |  Number of Download: 633


Abstract

This study evaluates the problems encountered in using out-of-school learning environments in preschool education. The descriptive phenomenological method was used to describe the experiences of preschool teachers. The working group comprises 20 preschool teachers in kindergartens affiliated with the Ministry of National Education in Konya. The participants were selected by the criterion sampling method, one of the purposive sampling types. The researchers used the semi-structured interview method to collect the data. The data were analyzed using the content analysis method. The research results showed that most preschool teachers "sometimes" use out-of-school learning environments and mostly prefer "factories" as out-of-school learning environments. Moreover, all preschool teachers utilize out-of-school learning environments to conduct “science and nature observation.” Lastly, the most common problem in using out-of-school learning environments was caused by parents. Based on the results, the parents should be informed about the importance of out-of-school learning environments at the beginning of the semester, and their support should be received.

Keywords: preschool education, out-of-school learning environments, preschool teachers, problems.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Dere, F. & Cifci, T. (2022). Problems preschool teachers encounter in the use of out-of-school learning environments . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 3(2), 76-93. doi: 10.29329/jirte.2022.464.2

Harvard
Dere, F. and Cifci, T. (2022). Problems preschool teachers encounter in the use of out-of-school learning environments . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 3(2), pp. 76-93.

Chicago 16th edition
Dere, Fi̇li̇z and Taner Cifci (2022). "Problems preschool teachers encounter in the use of out-of-school learning environments ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 3 (2):76-93. doi:10.29329/jirte.2022.464.2.

References

  Akbulut, Y. (2018). Veri çözümleme teknikleri [Data analysis techniques]. In A. Şimşek (Ed.), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri [Research methods in social sciences] (pp. 162-195). Eskişehir: Anadolu University Publishing.

  Alat, Z., Akgümüş, Ö., & Cavalı, D. (2012). Okul öncesi eğitimde açık hava etkinliklerine yönelik öğretmen tutum ve uygulamaları [Outdoor activities: Early Childhood Teachers’ Beliefs and Practices]. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 8(3), 47-62. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/160815

  Arnas, Y. A., & Sarıbaş, Ş. (2020). An investigation of pre-school children’s and their parents’ outdoor play experiences. Pegem Journal of Education and Instruction, 10(2), 373-398. https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.013

  Aşkar, N. (2021). Açık havada eğitim: Okul Öncesi Eğitim Programı materyalleri bağlamında bir değerlendirme [Outdoor education: An evaluation in the context of preschool education program materials]. Journal of Education for Life, 35(1), 132-153.  https://doi.org/10.33308/26674874.2021351236 

  Ata-Doğan, S., & Boz, M. (2019). An investigation of pre-school teachers’ views and practices about pre-school outdoor play. Elementary Education Online, 18(2), 681-697. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.562033

  Bozdoğan, A. E. (2016). Okul dışı çevrelere eğitim amaçlı gezi düzenleyebilme öz-yeterlik inancı ölçeğinin geliştirilmesi [Development of self-efficacy belief scale for planning and organizing educational trips to out of school settings]. Journal of Theoretical Educational Science, 9(1), 111-129. http://dx.doi.org/10.5578/keg.9475

  Colardyn, D., & Bjornavold, J. (2004). Validation of formal, non-formal and informal learning: Policy and practices in EU member states. European Journal of Education, 39(1), 69-89. https://doi.org/10.1111/j.0141-8211.2004.00167.x

  Çalışkan, H., & Yıldırım, Y. (2021). Okul dışı ortamlarda değerler eğitimi [Values education in out-of-school environments]. Ankara: Pegem Academy Publishing.

  Çelik, A. (2012). Okul öncesi eğitim kurumlarında açık alan kullanımı: Kocaeli örneği [The use of open space in the preschool education institutions: Kocaeli sample]. Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, 43(1), 79-88. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/35398

  Çetken, H. S., & Sevimli-Çelik, S. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin dış mekân oyunlarına karşı bakış açılarının incelenmesi [Investigation of early childhood educators’ perspectives towards outdoor play] Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 11(2), 318-341. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.379662

  Demirel, İ. N. (2019). Kültür, uygarlık, sanat, müze [Culture, civilization, art, museum]. In S. Buyurgan (Ed.), Müzede Eğitim- Öğrenme ortamı olarak müzeler [Museums as education-Learning environment in museum] (pp. 7-28). Ankara: Pegem Academy Publishing.

  Dönel-Akgül, G., & Arabacı, S. (2020). Okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri [The views of science teachers on the use and application of out-ofschool learning environments]. International Journal of Scholars in Education, 3(2), 276-291. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1097386

  Elmas, C., Aslan, O., & Hakverdi-Can, M. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarının informal öğrenme ortamları hakkındaki görüşleri: MTA gezi örneği [Preservice science teachers’ views about informal learning environments: The case of MTA field trip]. Journal of Research in Informal Environments, 6(1), 24-42. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1106188

  Ernst, J. (2014). Early childhood educators’ use of natural outdoor settings as learning environments: An exploratory study of beliefs, practices, and barriers. Environmental Education Research, 20(6), 735-752. https://doi.org/10.1080/13504622.2013.833596

  Ersoy, F. (2019). Fenomenoloji [Phenomenology]. In A. Saban & A. Ersoy (Eds.), Eğitimde nitel araştırma desenleri [Qualitative research patterns in education] (pp. 81-138). Ankara: Anı Publishing.

  Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal, non-formal, and informal education. Journal of Science Education and Technology, 16(2), 171-190. https://www.jstor.org/stable/40188686

  Güven, B. (2019). Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar [Basic concepts related to teaching principles and methods]. In Ş. Tan (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri [teaching principles and methods] (pp. 1-27). Ankara: Pegem Academy Publishing.

  Itzek-Greulich, H., Flunger, B., Vollmer, C., Nagengast, B., Rehm, M., & Trautwein, U. (2017). Effectiveness of lab-work learning environments in and out of school: A cluster randomized study. Contemporary Educational Psychology, 48, 98-115. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2016.09.005

  İnan, H. Z. (2012). Okul öncesi eğitimde çağdaş yaklaşımlar: Reggio emilia yaklaşımı ve proje yaklaşımı [Contemporary approaches in preschool education: Reggio emilia approach and project approach]. Ankara: Anı Publishing.

  İnce, S., & Akanca, N. (2021). Okul öncesi eğitimde okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik ebeveyn görüşleri [Parents’ views on out-of-school learning environments in preschool education]. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 58, 172-197. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/61832/886446

  Jidovtseff, B., Kohnen, C., Belboom, C., Dispa, C., & Vidal, A. (2021). Outdoor education practices in Belgian preschools and relationships with both environmental and personal factors. Journal of Physical Education and Sport, 21, 530-536. https://doi.org/10.7752/jpes.2021.s1058

  Karadoğan, S. (2016). Eğitimde sınıf-okul dışı öğrenme uygulamaları ve yaşanan sorunlar [In-class-out-of-school learning practices and problems in education]. In R. Aksu (Ed.), Türkiye'de eğitim sorunlarına yönelik akademik değerlendirmeler ve çözüm önerileri 1 [Academic evaluations and solutions for education problems in Turkey] (pp. 47-84). İstanbul: Maya Publishing.

  Karamustafaoğlu, S., Ayvalı, L., & Ocak, Y. (2018). Okul öncesi eğitimde informal ortamlara yönelik öğretmenlerin görüşleri [Teachers’ opinions on informal environments in pre-school education]. Journal of Research in Informal Environments, 3(2), 38-65. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/617922

  Keleş, Ö. (2020). Doğa eğitimleri [Nature trainings]. In C. Laçin-Şimşek (Ed.), Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları [Out-of-school learning environments in science teaching] (pp. 247-264). Ankara: Pegem Academy Publishing. 

  Kır, H., Kalfaoğlu, M., & Aksu, H. H. (2021). Matematik öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarının kullanımına yönelik görüşleri [Mathematics teachers' opinions on the use of out-of-school learning environments]. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 8(1), 59-76.  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1445535

  Koosimile, A. T. (2004). Out‐of‐school experiences in science classes: problems, issues  and challenges in Botswana. International Journal of Science Education, 26(4),  483-496. https://doi.org/10.1080/0950069032000097415

  Kuzu, A. (2013). Araştırmaların planlanması [Planning of research]. In A. A. Kurt (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods] (pp. 19-46). Eskişehir: Anadolu University Publishing.  

  Laçin-Şimşek, C. (2020). Giriş [Introduction]. In C. Laçin-Şimşek (Ed.), Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları [Out-of-school learning environments in science teaching] (pp. 1-18). Ankara: Pegem Academy Publishing.

  Maarschalk, J. (1986). Scientific literacy through informal science teaching. European Journal of Science Education, 8(4), 353-360. https://doi.org/10.1080/0140528860080402

  Mart, M., Alisinanoglu, F., & Kesicioglu, O. S. (2015). An investigation of preschool teachers use of school gardens in Turkey. The Journal of International Social Research, 8(38), 748-754.  https://eric.ed.gov/?id=ED594338

  Metin-Goksu, M., & Somen, T. (2018). Opinions of social studies prospective teachers on out-of-school learning. European Journal of Educational Research, 7(4), 745-752. https://doi.org/10.12973/eu-jer.7.4.745

  Ministry of National Education [MoNE]. (2013). Okul öncesi eğitim programı [Preschool education program]. https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf Access date: 21.02.2022  

  Ministry of National Education [MoNE]. (2018). Güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu [Turkey's Education Vision 2023]. Ankara: National Ministry of Education. https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/2023_Eğitim%20Vizyonu.pdf Access date:  20.02.2022

  Ministry of National Education [MoNE]. (2019). Millî eğitim bakanlığı okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu [Ministry of National Education out-of-school learning environments guide] .https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/118732/mod_resource/content/0/13.hafta%20%28mebkilavuz%29.pdf Access date:  20.02.2022

  Öztürk, Y., & Özer, Z. (2021). Outdoor play activities and outdoor environment of early childhood education in Turkey: A qualitative meta-synthesis, Early Child Development and Care, https://doi.org/10.1080/03004430.2021.1932865

  Parpucu, N. (2020). Erken çocukluk döneminde öğrenmeyi etkileyen faktörler [Factors affecting learning in early childhood]. In A. Yıldırım. (Ed.), Erken çocuklukta öğrenme yaklaşımları [Early childhood learning approaches] (pp. 19-34). Ankara: Pegem Academy Publishing.

  Raworth, K., Sweetman, C., Narayan, S., Rowlands, J., & Hopkins, A. (2012). Conducting semi structured interviews. Oxford: Oxfam.

  Sadioğlu, Ö., Taner-Derman, M., Bağçeli-Kahraman, P., Onur-Sezer, G., Çelik-Korkmaz, Ş., & Yıldız-Ekin, T. (2010). Okul öncesi eğitimde Reggio Emilia yaklaşımı [Reggio Emilia approach in preschool education]. In H. A. Başal (Ed.) Okul öncesi eğitiminde uygulanan farklı modeller [Different models used in preschool education] (pp. 103-120). Bursa: Dora.

  Sak, R. (2022). Waldorf okulu [The Waldorf school]. In H. B. Memduhoğlu ve M. M. Mazlum (Eds.) Teorik ve pratik yönleriyle alternatif okullar ve alternatif eğitim uygulamaları [Alternative schools and alternative education practices with theoretical and practical aspects] (pp. 217-258). Ankara: Pegem Academy Publishing.

  Saleh, S. F., Latip, N. S. A., & Rahim, A. A. (2018). Assessment of learning with nature in preschool. Journal of the Malaysian Institute of Planners, 16(3), 46-56. https://doi.org/10.21837/pmjournal.v16.i7.499

  Strauss, L. C., & Terenzini, P. T. (2007). The effects of students’ in-and out-of-class  experiences on their analytical and group skills: A study of engineering education. Research in Higher Education, 48(8), 967-992.  https://doi.org/10.1007/s11162-007-9057-4

  Şen, A. İ. (2019). Okul dışı öğrenme nedir [What is out-of-school learning]? In A. İ. Şen (Ed.), Okul dışı öğrenme ortamları [Out-of-school learning environments] (pp. 1-21). Ankara: Pegem Academy Publishing.

  Tamir, P. (1990). Factors associated with the relationship between formal, informal, and  nonformal science learning. The Journal of Environmental Education, 22(2), 34- 42. https://doi.org/10.1080/00958964.1991.9943052

  Tösten, R. (2020). Okul dışı eğitim ve öğrenme [Out-of-school education and learning]. A. Küçükoğlu ve H. İ. Kaya (Eds.), Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları [Out-of-school learning environments from theory to practice] (pp. 1-22). Ankara: Pegem Academy Publishing.

  Uludağ, G. (2021). Views of preschool teachers on using out-of-school learning environments in preschool education. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(2). 1225-1249.  https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1294339.pdf

  Ürey, M., & Kaymakcı, S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinde kullanılan okul dışı öğrenme ortamları ve uygulamaları hakkındaki görüşleri [Elementary school teachers’ perceptions about out-of-school environments and applications in life studies course]. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 7-32.  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1231913

  Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Publishing.

  Yıldırım, G., & Özyılmaz-Akamca, G. (2017). The effect of outdoor learning activities on the development of preschool children. South African Journal of Education, 37(2), 1-10. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1143993.pdf