|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2022, Vol. 3(2) 192-208

Pre-service science teachers’ levels of awareness of industry 4.0 concepts

Havva Nur Eki̇zce, Burcu Anılan & Nurhan Atalay

pp. 192 - 208   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2022.464.9   |  Manu. Number: MANU-2204-06-0004.R1

Published online: September 13, 2022  |   Number of Views: 64  |  Number of Download: 537


Abstract

With the developments experienced in recent years, the current period, called Industry 4.0, which includes concepts such as the internet of objects, artificial intelligence, dark factories, and embedded systems, has influenced many areas. One of the areas most affected by these developments is education. The knowledge level of pre-service teachers about these concepts is very important in this study, the purpose was to determine the pre-service science teachers’ levels of awareness of Industry 4.0 concepts. “Industry 4.0 Conceptual Awareness Scale” prepared by Dogan and Baloglu (2020) was used as a data collection tool. The findings obtained in the study revealed that the preservice teachers’ levels of awareness of Industry 4.0 concepts differed significantly concerning the variables of gender, academic average grade, mother and father’s education levels, family income, following scientific journals and websites, and knowing the technological concepts prominent in education. Consequently, it was seen that the pre-service science teachers' awareness of Industry 4.0 concepts was generally at a level below the average, except for certain concepts.

Keywords: Industry 4.0, Education 4.0, Conceptual Awareness, Digitalization in Education, Pre-Service Science Teacher.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Eki̇zce, H.N., Anilan, B. & Atalay, N. (2022). Pre-service science teachers’ levels of awareness of industry 4.0 concepts . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 3(2), 192-208. doi: 10.29329/jirte.2022.464.9

Harvard
Eki̇zce, H., Anilan, B. and Atalay, N. (2022). Pre-service science teachers’ levels of awareness of industry 4.0 concepts . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 3(2), pp. 192-208.

Chicago 16th edition
Eki̇zce, Havva Nur, Burcu Anilan and Nurhan Atalay (2022). "Pre-service science teachers’ levels of awareness of industry 4.0 concepts ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 3 (2):192-208. doi:10.29329/jirte.2022.464.9.

References

  Akçöltekin, A. (2017). Lise öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik algıları ile eğitim araştırmalarına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between high school teachers' individual innovativeness perceptions and their attitudes towards educational research]. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(1), 23-37. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad/issue/28620/311129 Access Date: 10/08/2021

  Alimi, A. E., Buraimoh, O. F., Aladesusi, G. A., & Babalola, E. O.  (2021). University students’ awareness of, access to, and use of artificial intelligence for learning in kwara state. Indonesian Journal of Teaching in Science 1(2), 91-104. https://doi.org/10.17509/ijotis.v1i2.38014

  Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173. https://doi.org/10.1007/BF02294170

  Arslantaş, H. İ., Özkan, M., & Külekçi, E. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi [The analysis of academic achievement for some of demographic variables in education faculty of students]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 395-407. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6153/82679 Access Date: 15/10/2021

  Aslan, O., & Şenel, T. (2015). Ortaokul ve lise fen alanları öğretmen adaylarının nanobilim ve nanoteknoloji farkındalık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Examining nanoscience and nanotechnology awareness level of preservice science teachers in terms of different variables]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 363-389.Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47937/606420 Access Date: 10/01/2022

  Aydın, A., & Tiryaki, S. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerini Etkileyen Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma (KTÜ Örneği) [A study on the determination of the factors affecting the anxiety level of university students (KTU sample)]. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(4), 715-722. https://doi.org/10.17475/kastorman.282559

  Bacanak. A., Karamustafaoğlu. O., & Köse. S. (2003). Yeni bir bakış: Eğitimde teknoloji okuryazarlığı [A new view: Technology literacy in education]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14). 191-196. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11129/133104 Access Date: 08/02/2022

  Bates, A. (1997). What kind of university? Restructuring the university for technological change. London: The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching Website. Retrieved from http://cclp.mior.ca/Reference%20Shelf/PDF_OISE/Bates_Restructuring%20University.pdf     Access Date: 25/10/2021

  Büyükgöze, S., & Dereli. E. (2019). Toplum 5.0 ve dijital sağlık.  Paper presented at IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi-Fen ve Sağlık. [IV. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Engineering]. (7-10 Kasım 2019). Ankara. Turkey

  Çam, M. B., Çelik, N. C., Turan Güntepe, E. & Durukan, Ü. G., (2021). Öğretmen adaylarinin yapay zekâ teknolojileri ile ilgili farkındalıklarının belirlenmesi [Determining teacher candidates’ awareness of artificial intelligence technologies]. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (48), 263-285. Retrieved from  https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/65621/936301 Access Date: 16/02/2022

  Çavas, B. (2019). Industry 4.0 and science education. Journal of Baltic Science Education, 18(5), 652-653. https://dx.doi.org/10.33225/jbse/19.18.652

  Çelikkaya, H. (1995). Eğitimin görev ve fonksiyonları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7. 41-49. Retrieved from  https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/356/1930  Access Date: 25/10/2021

  Çeliktaş, M. S., Sonlu, G., Özgel, S., & Atalay, Y. (2015). Endüstriyel devrimin son sürümünde mühendisliğin yol haritasi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mühendis ve Makine Dergisi, 56(662), 24-34. Retrieved from   https://www.mmo.org.tr/mart-2015/makale/endustriyel-devrimin-son-surumunde-muhendisligin-yol-haritasi Access Date: 27/10/2021

  Çetin, O. U. (2015). Küreselleşmenin eğitimin farklı boyutları üzerindeki etkileri [Impacts of globalization on various aspects of education]. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 1, 75-93. Retrieved from  https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/34546/381671 Access Date: 22/10/2021

  Chounta, IA., Bardone, E., Raudsep, A., & Pedasta, M. (2021). Exploring Teachers’ Perceptions of Artificial Intelligence as a Tool to Support their Practice in Estonian K-12 Education. Int J Artif Intell Educ.  https://doi.org/10.1007/s40593-021-00243-5

  Demir, S. B., & Akengin, H. (2010). Sosyal bilgiler dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması [Developing an attitude scale towards social sciences course: validity and reliability study]. E-International Journal of Educational Research, 1(1), 26-40. Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/pub/issue/8011/105216 Access Date: 10/11/2021

  Doğan. O., & Baloğlu. N. (2020). Endüstri 4.0 kavramsal farkındalık ölçeği [Industrial 4.0 Conceptual Awareness Scale]. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22 (38). 58-81 Retrieved from  https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1169226  Access Date: 10/02/2020

  Enil, G., & Köseoğlu, Y. (2016). Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) öğretmen adaylarının nanoteknoloji farkındalık düzeyleri, ilgileri ve tutumlarının araştırılması [Investigation of nanotechnology awareness, interests and attitutes of pre-service Science (Physics, Chemistry and Biology) teachers]. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(1), 50-63. https://doi.org/10.24289/ijsser.279084

  Evans. P. C., & M. Annunziata. (2012). Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines. Retrieved from  http://www.cse.tkk.fi/fi/opinnot/T-109.4300/2015/luennot-files/Industrial.pdf  Access Date: 15/02/2022

  Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: McGraw Hill.

  Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a new human-centered society. Japan Spotlight, 27 (Society 5.0), 47-50. Retrieved from https://www.jef.or.jp/journal/pdf/220th_Special_Article_02.pdf Access Date: 18/02/2022

  Genç, S. (2018). Sanayi 4.0 yolunda Türkiye [Turkey’s Proceed on Industry 4.0]. Sosyoekonomi, 26(36), 235-243. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.14

  George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for windows step by step: a simple guide and reference. (4th edition). Boston: Allyn & Bacon

  Göker, S. D. (2020). Cognitive coaching: a powerful supervisory tool to increase teacher sense of efficacy and shape teacher identity. Teacher Development, 24(4), 559-582. https://doi.org/10.1080/13664530.2020.1791241

  Harman, G., & Şeker, R. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının nanoteknoloji kavramı hakkında farkındalıkları [Awareness of science teacher candidates on nanotechnology]. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 429-450. https://doi.org/10.29029/busbed.363179

  Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6, 1−55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

  Hussin, A. A. (2018). Education 4.0 made simple: Ideas for teaching. International Journal of Education and Literacy Studies, 6(3), 92-98. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.6n.3p.92

  International Society for Technology in Education (2016). ISTE standards for students. Retrieved from https://www.iste.org/standards/for%20students Access Date: 20/03/2020

  İpek, Z., Atik, A. D., Tan, S., & Erkoç, F. (2020a). Opinions of biology teachers about nanoscience and nanotechnology education in Turkey. International Journal of Progressive Education, 16(1), 205-222. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.228.15 

  İpek, Z., Atik, A. D., Tan, S., & Erkoç, F. (2020b). Awareness, exposure, and knowledge levels of science teachers about nanoscience and nanotechnology. Issues in Educational Research, 30(1), 134-155.  https://search.informit.org/doi/10.3316/ielapa.085898016126754

  Kaygısız, E., Sipahi H. (2019). Y kuşağı üniversite öğrencilerinin bireysel yenilik ve endüstri 4.0 bilgi düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi [The investigation of the relationship between ındividual ınnovation and industry 4.0 knowledge levels of y generation university students].   Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(2), 922-936. https://doi.org/10.21547/jss.442879

  Keidanren (2018). Society 5.0 - CoCreating the Future. Keidanren Policy & Action. Retrieved from https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2018/095_proposal.pdf  Access Date: 20/08/2021

  Kılıç, S., & Alkan. R. M. (2018). Dördüncü sanayi devrimi Endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye değerlendirmeleri [Fourth industrial revolution industry 4.0: World and Turkey Reviews]. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(3). 29-49. https://doi.org/10.31006/gipad.417536

  Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri. [Individual innovativeness profiles of prospective teachers in computer education and instructional technology]. Doctoral Dissertation Anadolu University, Anadolu University, Eskişehir. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=FpibMnTz9UjpHY1LDJ0igA&no=p8ghG8DSiT5e_hG9DlqRfw Access Date: 20/08/2021

  Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. [Statistics for the social sciences] Ankara: Pegem.

  Mazman, S. G., & Koçak Usluel. Y. (2011). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu: modeller ve göstergeler [ICT integration into learning-teaching process: Models and indicators]. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1). 62-79. Retrieved from  https://dergipark.org.tr/tr/pub/etku/issue/6274/84241 Access Date: 20/08/2021

  Nguyen, X. T., & Nguyen, T. T. (2020). Factors affecting industry 4.0 adoption in the curriculum of university students in Ho Chi Minh City. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(10), 303–313. https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.N10.303

  Omar, S, A., Hasbolah, F. (2018). Awareness and perception of accounting students towards industrial revolution 4.0. Proceedings of the 5thInternational Conference on Accounting Studies (ICAS 2018) 16-17 October 2018, Penang, Malaysia. Retrieved from http://icas.my/download/icas_2018/263.pdf  Access Date: 20/032021

  Özdemir, S. M. (2011). Toplumsal değişme ve küreselleşme bağlaminda eğitim ve eğitim programlari: kavramsal bir çözümleme [Education and curricula within the context of social change and globalization: a conceptual analysis]. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 85-110. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59498/855234 Access Date: 15/10/2021

  Özsoylu, A. F. (2017). Endüstri 4.0 [Industry 4.0]. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(1). 41-64. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/34826/387693 Access Date: 12/10/2021

  Öztemel, E. (2018). Eğitimde yeni yönelimlerin değerlendirilmesi ve Eğitim 4.0. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1(1), 25-30. https://doi.org/10.32329/uad.382041

  Pooworawan, Y. (2015). Challenges of New Frontier in Learning: Education 4.0. Document by Innovative Learning Center, Chulalongkorn University, Bangkok.

  Puncreobutr, R. (2016). Education 4.0: New challenge of learning. Journal of Humanities and Social Sciences, 2(2). Retrieved from https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2395494 Access Date: 19/10/2021

  Sari, W. K., & Wilujeng, I. (2020). Education change in the industry 4.0: Candidate science teacher perspective. Paper presented at the 5th International Seminar on Science Education Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing.

  Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74 Retrieved from https://www.scinapse.io/papers/1627191216#fullText Access Date: 16/11/2021

  Tinmaz, H. & Hwa Lee, J. (2019). A Preliminary Analysis on Korean University Students’ Readiness Level for Industry 4.0 Revolution. Participatory Educational Research, 6(1), 70-83.              https://doi.org/10.17275/per.19.6.6.1

  Toffler, A. (2008). Üçüncü dalga [The Third Wave] (Trans.: Selim Yeniçeri). İstanbul: Koridor Yayıncılık.

  Torun, N. K., & Cengiz, E. (2019). Endüstri 4.0 bakış açısının öğrenciler gözünden teknoloji kabul modeli (TKM) ile ölçümü” [The perspective of university students' through the technology acceptance model (tam) to industry 4.0]. UİİD-IJEAS, 22, 235-250.https://doi.org/10.18092/ulikidince.444410

  Ujakpa, M. M., Osakwe, J. O., Iyawa, G. E., Hashiyana, V., & Mutalya, A. N. (2020). Industry 4.0: University Students’ Perception, Awareness and Preparedness- A Case of Namibia. 2020 IST-Africa Conference (IST-Africa), 1-10.

  Yazıcı, E., & Düzkaya, H. (2016). Endüstri devriminde dördüncü dalga ve eğitim: Türkiye dördüncü dalga endüstri devrimine hazır mı? [Four waves in industrial revolution and education: Is Turkey ready for four waves in industrial revolution?] Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(13), 49-88. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/29466/315920 Access Date: 14/10/2021

  Yelkikalan, N., Özcan, S. & Temel, K. (2019). Endüstri 4.0 farkındalığının belirlenmesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği [Determination of the Industrial Awareness: The Case of Çanakkale Onsekiz Mart University]. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 14(1), 31-44. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal/issue/46790/568616  Access Date: 28/10/2021

  Yıldız, A. (2018). Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar [Industry 4.0 and smart factories]. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2). 546-556. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.321957