|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2022, Vol. 3(1) 1-19

Teachers’ Viewpoints on the Content of Social Studies Textbooks Prepared in accordance with 2018 Curriculum Revision

Serkan Kırca & Fatih Yazıcı

pp. 1 - 19   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2022.436.1   |  Manu. Number: MANU-2202-10-0002.R1

Published online: April 19, 2022  |   Number of Views: 136  |  Number of Download: 634


Abstract

The purpose of this study is to examine teachers' opinions on the contents of the fifth, sixth, and seventh-grade social studies textbooks. Designed as a qualitative case study, this research employs 25 social studies teachers working in the province of Tokat and having at least 5 years of professional experience. A semi-structured interview form consisting of six questions aiming to reveal various aspects of the textbooks such as accuracy, harmony, density, suitability for the level of the student, language, and expression of the content. The content analysis method was used in the analysis of the data. At the end of the research, the participants directed some criticisms to the social studies textbooks in terms of information inaccuracies, inconsistency between themes, content density, unsuitability for the level of the students, and deficiencies in language and expression. When the textbooks prepared by the Ministry of National Education are compared with those of the private publishers, it is seen that the teachers emphasize more disadvantages of the textbooks prepared by the Ministry of National Education. 

Keywords: Social Studies Teaching, Textbook Content, Teacher Opinions.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kirca, S. & Yazici, F. (2022). Teachers’ Viewpoints on the Content of Social Studies Textbooks Prepared in accordance with 2018 Curriculum Revision . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 3(1), 1-19. doi: 10.29329/jirte.2022.436.1

Harvard
Kirca, S. and Yazici, F. (2022). Teachers’ Viewpoints on the Content of Social Studies Textbooks Prepared in accordance with 2018 Curriculum Revision . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 3(1), pp. 1-19.

Chicago 16th edition
Kirca, Serkan and Fatih Yazici (2022). "Teachers’ Viewpoints on the Content of Social Studies Textbooks Prepared in accordance with 2018 Curriculum Revision ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 3 (1):1-19. doi:10.29329/jirte.2022.436.1.

References

  Alabaş, R. (2018). Cumhuriyet’in ilk yıllarında ilk mekteplerde insani ve toplumsal değerler eğitimi: Resimli, Yeni Musâhabât-ı Ahlâkıye ve Medeniye ders kitabı örneği [Human and social values education in the first years of the Republic of Turkey: “İllustrated, new musâhabât-i ahlakiye ve medeniye” course book sample]. Journal of Modern Turkish History Studies, 18(36), 55-87. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cttad/issue/39883/473396

  Altay, N. (2020). Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarının beceriler açısından incelenmesi [Examination of secondary school social studies course books in terms of skills]. Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, 4(41), 276-297. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.805054

  Board of Education [BoE]. (2017). Ders kitabı ve eğitim araçları hazırlama yönetmeliği [Regulation for preparing textbooks and educational tools]. Tebliğler Dergisi.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem.

  Canerik, H. (2009). İlköğretim ders kitaplarının içerik dil ve anlatım yönünden incelenmesi [Examination of primary school textbooks in terms of content, language and expression]. 4. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey. Retrieved from http://huseyincanerik.com/index.php/13-ilkogretim-sosyal-bilgiler-ders-kitaplarinin-icerik-dil-ve-anlatim-yonunden-degerlendirilmasi 10/10/2021

  Canerik, H. (2017). Sosyal bilgiler program taslağı üzerine düşünce ve öneriler [Thoughts and suggestions on the draft of the social studies program]. Retrieved from http://www.huseyincanerik.com/index.php/109-2017-sosyal-bilgiler-program-taslagi-uzerine-dusunce-ve-oneriler 10/10/2021

  Çakmak, Z. & Kaçar, T. (2020). 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabının resim-metin ilişkisi açısından değerlendirilmesi [The evaluation of the 7th grade social studies textbook in terms of the picture and text relationship]. Turkish Studies15(3), 1629-1649. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.43268

  Çelik, L. (2017). Öğretim materyallerinin hazırlanması ve seçimi [Preparation and selection of teaching materials]. Ankara: Pegem Akademi.

  Çetin, O. (2016). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler ders kitabının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi [Evaluation of primary education 5th grade social studies textbook in accordance with teacher opinions]. Master's thesis, Ağrı İbrahim Çeçen University, Institute of Social Sciences, Ağrı. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 10/10/2021

  Çimen-Kurt, G. A. (2017). 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabına yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin algı ve tutumlarının belirlenmesi [Determining the perception and attitudes of social studies teachers towars 6th grade social studies textbook]. Master’s Thesis, Necmettin Erbakan University, Institute of Educational Sciences, Konya. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 10/10/2021

  Demir, A. Y. & Özyurt, M. (2021). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve ders kitaplarının 21. yüzyıl becerileri bağlamında incelenmesi [Investigation of social studies program and textbooks in the context of 21st century skills]. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 22(2), 1254-1290. https://doi.org/10.17679/inuefd.867905

  Deniz, R. (2019). 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi [Evaluation of the 5th grade social studies textbook according to teachers' opinions]. Master’s Thesis, Gaziosmanpaşa University, Institute of Educational Sciences, Tokat. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 10/10/2021

  Doğan, Y. & Tuğ, O. (2017). Uluslararası sınavlarda başarılı ülkeler ve Türkiye’nin sosyal bilgiler ders kitaplarının tasarım boyutu açısından incelenmesi [Analysing of the top countries’ in the ınternational examinations and Turkey’s social studies textbooks in terms of design dimension]. International Journal of New Approaches in Social Studies, 1(1), 56-79. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbyy/issue/34271/377806

  Eğdemir, M. P. (2017). 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının görsel-metin ilişkisi açısından incelenmesi [Examining the 7th grade social studies textbook in terms of visual-text relationship]. Master’s Thesis, Uşak University, Institute of Social Sciences, Uşak. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 10/10/2021

  Ertürk, M. & Güler, E. (2017). 5., 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi [Examination of 5th, 6th and 7th grade social studies textbooks according to teachers' opinions]. Uluslararası Türk Eğitim Bilim Dergisi, 7(8), 68-76. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/34591/382005

  Esemen, A. (2020). 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı kazanımlarında evrensel değerler [Universal values in 2018 Social Studies Program achievements]. National Journal of Education Academy, 4(2), 89-109. https://doi.org/10.32960/uead.743762

  Esen, S. (2017). 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi [Examination of the 7th grade social studies textbook according to teacher opinions]. Master’s Thesis. Balıkesir University, Institute of Social Sciences, Balıkesir. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 10/10/2021

  İşbilir, F. O. (2019). 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi [Examining the 5th grade social studies textbook according to teacher opinions]. Master’s Thesis, Fırat University, Institute of Educational Sciences, Elazığ. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 10/10/2021

  Gözütok, D. (2017) Öğretim programı taslağına eleştiriler: Müfredata altı itiraz [Criticism of the Curriculum: Six objections to the curriculum]. Retrieved from https://www.birgun.net/haber/ogretim-programi-taslagina-elestiriler-mufredata-alti-itiraz-146879 10/10/2021

  Kandilli, E. (2020). Beşinci sınıf matematik ders kitabındaki ve sosyal bilgiler ders kitabındaki toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet rollerinin incelenmesi [Examination of gender equality and gender roles in the fifth grade mathematics textbook and social studies textbook]. Master’s Thesis, Middle East Technical University, Institute of Social Sciences, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 10/10/2021

  Kapkın, B., Çalışkan, Z. & Sağlam, M. (2018). Türkiye'de 1977-2017 yılları arasında değerler eğitimi alanında yapılmış lisansüstü çalışmaların incelenmesi [Examination of postgraduate studies in the field of values education in Turkey between 1977-2017]. Jornal of Values Education, 16(35), 183-207. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ded/issue/37646/351533

  Karaboğa, M. T. (2020). Sosyal bilgiler ders kitaplarında cinsiyet rolleri [Gender roles in social studies textbooks]. OPUS International Journal of Society Researches 15(10), 4847-4881. https://doi.org/10.26466/opus.686709

  Kaya, G. & Usluel, Y. K. (2011). Öğrenme-öğretme süreçlerinde BİT entegrasyonunu etkileyen faktörlere yönelik içerik analizi [Content analysis for the factors affecting ICT integration in learning-teaching processes]. Buca Faculty of Education Journal, 31(1), 48-67. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/deubefd/issue/25120/265257

  Kayacan, F. (2021). 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan soruların Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi [Evaluation of the questions in the 6th grade social studies textbook according to the Revised Bloom Taxonomy]. Master’s Thesis, Afyon Kocatepe University, Institute of Social Sciences, Afyon. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 10/10/2021

  McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry. London: Pearson.

  Mengi, A. (2019). Sosyal bilgiler ders kitabı ve öğretim programının engellilik açısından incelenmesi [Examining the social studies textbook and program in terms of disability]. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education20(4), 707-736. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.529379

  Mentiş-Taş, A. (2007). Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesi [Determination of teachers' opinions on new social studies textbooks]. The Journal of Selçuk University Social Sciences Institute 17, 519-532. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61793/924220

  Ministry of National Education [MoNE]. (2004). Millî eğitim bakanlığı ders kitapları ve eğitim araçları hazırlama yönetmeliği [The regulation of the Ministry of National Education for the preparation of textbooks and educational tools.]. Ankara: Ministry of National Education.

  Ministry of National Education [MoNE]. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı [Social studies course curriculum]. Ankara: Ministry of National Education.

  Milliyet. (2019). “Sosyal bilgiler kitabındaki hatalı görsel kaldırıldı.” Retrieved from https://www.milliyet.com.tr/gundem/sosyal-bilgiler-kitabindaki-hatali-gorsel-kaldirildi- 6076891 10/10/2021.

  National Council for the Social Studies [NCSS]. (1993). Position statement: A vision of powerful teaching and learning in the social studies: Building social understanding and civic efficacy. Social Education, 57(5), 213–23.

  Nur-İnce, F. (2019). İlköğretim ders kitaplarında kullanılan illüstrasyonların öğrencilerin   yaşına uygunluğunun değerlendirilmesi [Evaluation of the suitability of the illustrations used in primary school textbooks for the age of the students]. Master’s Thesis, KTO Karatay University, Institute of Social Sciences. Konya Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/   10/10/2021

  Oran, M. & Karalı, M. A. (2019). Ortaokul 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı değerlendirme sorularının Bloom taksonomisinde bilişsel alan basamaklarına göre incelenmesi [Examination of secondary school 7th grade social studies textbook evaluation questions according to cognitive domain steps in Bloom's taxonomy]. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 88-104. https://doi.org/10.29065/usakead.635309

  Palaz, T., Çepni, O. & Kılcan, B., (2019). Sözlü ve yazılı kültür aktarımında sosyal bilgiler dersinin rolüne ilişkin öğretmen görüşleri [Teachers’ opinions on the role of the social studies lesson in oral and written cultural transmission]. Bartın University Journal of Faculty of Education, 8(2), 628-644 https://doi.org/10.14686/buefad.521567

  Pamuk, I., & Pamuk, A. (2016). Almanya’da sachunterricht ve Türkiye’de hayat bilgisi ders kitaplarında okulda demokrasi uygulamalarına örnek olarak sınıf başkanı seçimi [Class president election at school as an example for democracy ımplementations in the textbooks of German Sachunterricht and Turkish life studies]. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(2), 67-83. https://doi.org/10.30703/cije.321398

  Seçgin, F., & Kapan, A. (2020). 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında önerilen edebî ürünlerin öğrenme alanlarında yer alan değerler açısından incelenmesi [Examining the literary products suggested in the 6th grade social studies textbook in terms of the values in the learning areas]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi20(3), 1480-1498. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-650436

  Sönmez, K. & Dikmenli, Y. (2021). İlkokul sosyal bilgiler ders kitabının toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi [Examining the primary school social studies textbook in terms of gender]. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(1), 434-458. https://doi.org/10.30703/cije.732000

  Subaşı, Y. (2020). Türkiye ve İran sosyal bilgiler ders kitaplarının tasarım boyutu açısında karşılaştırılması [Comparison of Turkish and Iranian social studies textbooks in terms of design dimension]. International Journal of Social Science Research, 8(2), 141-159. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijssresearch/issue/51160/656267

  Şanlı, C. (2020). Mekânsal düşünme becerisinin sosyal bilgiler ders kitapları sorularında analizi [Analysis of spatial thinking skill in social studies textbook questions]. lnternational Journal of Geography and Geography Education, (42), 118-132. https://doi.org/10.32003/igge.724028

  Şen, A. (2019). Vatandaşlık eğitiminde değişiklik ve süreklilikler: 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı nasıl bir vatandaşlık eğitimi öngörüyor? [Changes and continuities in citizenship education: What kind of citizenship education does the 2018 Social Studies Program envisage?]. Journal of Qualitative Research in Education, 7(1), 1-28. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/enad/issue/43049/521304

  Tonga, D. (2007). İlköğretim 5. sınıf MEB sosyal bilgiler ders kitabında yer alan görsel materyallerin incelenmesi. Master’s Thesis, Gazi University, Institute of Educational Sciences, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 10/10/2021

  Turan, M. (2015). Ortaokul 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi [Evaluation of the secondary school 5th grade social studies textbook according to teacher opinions]. Master’s Thesis, Afyon Kocatepe University, Institute of Social Sciences, Afyon. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 10/10/2021

  Turan, R. (2018). 2017 İlkokul ve ortaokul sosyal bilgiler dersi öğretim programı üzerine genel bir değerlendirme [A general evaluation on the 2017 primary and secondary school social studies program]. Diyalektolog 19, 295-328. http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.257

  Turan, S. & Karasu-Avcı, E. (2018). 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nın dijital vatandaşlık bağlamında incelenmesi [Examining the 2018 Social Studies Program in the context of digital citizenship]. Journal of Education and New Approaches, 1(1), 28-38. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jena/issue/42984/519671

  Ulusoy, K. & Gülüm, K. (2009). Sosyal bilgiler dersinde tarih ve coğrafya konuları işlenirken öğretmenlerin materyal kullanma durumları [Teachers' use of materials while teaching history and geography subjects in social studies]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi10(2), 85-99. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59518/855943

  Ünal, A. V. & Özkaral, T. C. (2019). 2018 sosyal bilgiler öğretim programı ile ders kitaplarının harita kullanımı açısından incelenmesi [Examination of map usage in social studies curriculum and textbook (2018)]. B. Gonencgil, T. A. Ertek, I. Akova ve E. Elbasi (Ed.), in 1st Istanbul International Geography Congress Proceedings Book (pp. 167-178). İstanbul, Turkey: Istanbul University Press. https://doi.org/10.26650/PB/PS12.2019.002.018

  Yancı, Ü., & Evci, N. (2021). 2005-2018 Sosyal bilgiler dersi öğretim programları ve sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan seyahatnamelerin değerlendirilmesi [Evaluation of the travel books in the 2005-2018 Social Studies Program and social studies textbooks]. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(1), 371-391. http://dx.doi.org/10.30703/cije.723728

  Yazıcı, S., & Yazıcı, F. (2010). Yurtseverlik eğitimi: Tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin algı, tutum ve eğitimsel uygulamalarına yönelik bir araştırma [Patriotism education: A study on the perceptions, attitudes and educational practices of history and social studies teachers]. Journal of International Social Research, 3(10), 649-660. Retrieved from https://acikerisim.bartin.edu.tr/handle/11772/1522

  Yazıcı, F., & Yıldırım, T. (2018). History teaching as a nation-building tool in the early republican period in Turkey (1923–1938). Paedagogica Historica, 54(4), 433-446. https://doi.org/10.1080/00309230.2017.1423363