|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2022, Vol. 3(1) 37-49

An examination of Theses and Dissertations on Teaching Turkish as a Foreign Language: A Documentary Analysis of Studies Carried out Between 2008 and 2020

Fatma Gül Kılıç

pp. 37 - 49   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2022.436.3   |  Manu. Number: MANU-2201-26-0003.R1

Published online: April 19, 2022  |   Number of Views: 192  |  Number of Download: 684


Abstract

This study aims to determine the approaches, strategies, methods, and techniques used in quasi-experimental theses and/or dissertations related to teaching Turkish as a foreign language. The documents examined in this study were retrieved from the Council of Higher Education Thesis Centre database. The keywords “Turkish for foreigners” and “Turkish as a foreign language” were used in the database search. As a result of the database search, a total of 50 quasi-experimental theses or dissertations that included information about the approaches, strategies, methods, and techniques were accessed. The basic qualitative research design was employed in the study. The examined documents were limited to those conducted between 2008 and 2020. The document analysis method was used to collect data. Using descriptive analysis, the data were classified based on the sub-problems. It was determined that there were differences in the distribution of approaches, strategies, methods, and techniques in theses and/or dissertations related to teaching Turkish as a foreign language and that most studies were carried out on teaching techniques. In addition, it was found that most of the applications in the theses and/or dissertations were for the independent user level and that the researchers mostly preferred the areas of writing skills and vocabulary in their applications. Another finding of this study is that attributing equal importance to four basic language skills, the number of experimental studies on teaching Turkish as a foreign language has been increasing.

Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Graduate Theses, Quasi-experimental Theses.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kilic, F.G. (2022). An examination of Theses and Dissertations on Teaching Turkish as a Foreign Language: A Documentary Analysis of Studies Carried out Between 2008 and 2020 . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 3(1), 37-49. doi: 10.29329/jirte.2022.436.3

Harvard
Kilic, F. (2022). An examination of Theses and Dissertations on Teaching Turkish as a Foreign Language: A Documentary Analysis of Studies Carried out Between 2008 and 2020 . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 3(1), pp. 37-49.

Chicago 16th edition
Kilic, Fatma Gul (2022). "An examination of Theses and Dissertations on Teaching Turkish as a Foreign Language: A Documentary Analysis of Studies Carried out Between 2008 and 2020 ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 3 (1):37-49. doi:10.29329/jirte.2022.436.3.

References

   

  Akkaş-Baysal, E. (2020). Türkiye’de dil öğrenme stratejileri konusunda yapılan çalışmaların incelenmesi: meta değerlendirme [The Investigation of researches on language learning strategies in Turkey: meta evaluation]. International Journal of Science and Education, 3(1), 13-27. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ubed

  Aydın, E. (2020). Yabancılara Türkçe öğretiminde dijital hikâye anlatımının yaratıcı yazma becerisine etkisi [The effect of digital storytelling on creative writing skills in teaching Turkısh to foreigners]. Doctoral Dissertation. Harran University. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ Access Date: 03/04/2021

  Bağcı-Ayrancı, B. (2019). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımı alanında yapılan lisansüstü tezlerin analizi ve değerlendirilmesi çalışması [The analysis and evaluation of postgraduate theses written in the field of cultural transmission in teaching Turkish to foreigners ın Turkey]. Söylem Journal of Philology, 4(2), 446-454. https://doi.org/10.29110/soylemdergi.595246

  Baki, Y. (2019). Yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki araştırma eğilimleri [Research trends in teaching Turkish to foreigners]. International Journal of Language Academy, 7(3), 22-41. http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25829

  Başaran, M., & Demir, M. (2020). A study on the methods-techniques and activities used by Turkish teachers to improve students' speaking skills. Journal of Innovative Research in Teacher Education, 1(1), 39-54. http://dx.doi.org/10.29329/jirte.2020.321.3

  Büyükikiz, K. K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme [An investigation on graduate dissertations written on Turkish teaching as a foreign language].   Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 11(25), 203-213. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/183334

  Çelebi, Ç., Ergün, E., Usta, B., & Mutlu, M. (2019). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanmış lisansüstü tezler üzerine bir meta-analiz çalışması [A meta-analysis study on graduate dissertations prepared Turkish teaching for foreigners in Turkey]. Journal of Primary Education, 1(3), 39-52. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/45576/577235

  Demirekin, M. (2017). Yabancı dil olarak Türkçenin anlamlandırılmasında kelime ve dil öğrenme stratejileri kullanımı [Using vocabulary and language learning strategies in comprehending Turkish as a foreign language, phd dissertation]. Doctoral Dissertation. Hacettepe University. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ Access Date: 04/05/2021

  Ercan, A. N. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından analizi [Analysis of postgraduate theses on teaching Turkish to foreigners in terms of various variables.] M. V. Coşkun et al., (eds.), Studies on teaching Turkish education, in (pp. 2-12). Ankara: Pegem.

  Erol, S. (2021). Yabancılara Türkçe öğretiminde söz varlığı ve sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme: 1981-2021 lisansüstü tezler [An evaluation on vocabulary and vocabulary teaching in Teaching Turkish as a foreign language: 1981-2021 postgraduate theses]. Aydın TÖMER Language Journal, 6(1), 103-120. https://doi.org/10.17932/IAU.TOMER.2016.019/tomer_v06i1005

  Göçer, A. (2009). Türkiye’de Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen lise öğrencilerinin hedef dile karşı tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi [The assessment of the attitude toward target language of high school students learning Turkish as a foreign language in Turkey in term of certain variables]. Turkish Studies, 4(8), 1298-1313. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1001

  Gönen-Kayacan, S. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalıp sözlerin kazandırılmasında yaratıcı dramanın etkisi [The effect of creative drama on teaching fixed expressions in the teaching of Turkish as a foreign language]. Doctoral Dissertation. Atatürk University. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ Access Date: 04/04/2021

  Güneş, F. (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı [Handbook of teaching Turkish to foreigners]. M. Durmuş & A. Okur (Eds.). Dil öğretimi ve temel dil yaklaşımları [Language teaching and basic language approaches], in, (pp. 37-48). Ankara: Grafiker Publishing.

  Güzel, A., & Barın, E. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi [Teaching Turkish as a foreign language]. Ankara: Akçağ Namlı.

  Hamaratli, E. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimİnde kelime ağı oluşturma yönteminin öğrencilerin yazma becerisi ve motivasyonuna etkisi (Mısır örneği) [The effect of clustering on students' writing skills and motivation in teaching Turkish to foreigners (Egypt sample)]. ( master’s thesis). Zonguldak Bülent Ecevit University. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ Access Date: 04/04/2021

  Karagöz, M. (2019). Web tabanlı uygulamalarla yabancılara sözcük öğretimi [Teaching Turkish words with foreign-based application with web based]. (Master’s thesis). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp Access Date: 04/08/2021

  Kemiksiz, Ö. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitapları üzerine yapılan araştırmaların eğilimleri [Trends of studies on teaching Turkish as a foreign language textbooks]. Journal of Bayburt Education Faculty, 16(Special Issue), 34-56. https://doi.org/10.35675/befdergi.832492

  Kır, D. B., & Tekin, E. (2021). Grammatical problems faced by students learning Turkish as a foreign language: present continuous tense example. Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(3), 214-224. https://doi.org/10.29329/jirte.2021.408.3

  Labuschagne, A. (2003). Qualitative Research - Airy Fairy or Fundamental?. The Qualitative Report8(1), 100-103. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2003.1901

  Memiş, M. R., & Erdem, M. D. (2013). Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler, kullanım özellikleri ve eleştiriler [Methods/usage features that are used in foreign language teaching and critics]. Turkish Studies, 8(9), 297-318. https://turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=5089

  Özer, H., & Turhan-Tuna, S. (2020). Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yayımlanmış bilimsel çalışmalar üzerine bir inceleme [A study on scientific research published on the subject of teaching Turkish to foreigners]. MSKU Journal of Education, 7(2), 81-98. https://doi.org/10.21666/muefd.748610

  Şahin, A., Çiftçi, B., & Başbayrak, M. (2020). Teknoloji destekli Türkçe eğitimi tezlerinin eğilimleri [Trends in technology assisted Turkish education theses]. International Journal of Education Science and Technology, 6(2), 98-114. https://doi.org/10.47714/uebt.737997 

  Takıl, N. B. (2014). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde iletişimsel yaklaşımın yazma becerisine etkisi [The effect of communicative approach for writing skill in the teaching of Turkish as a foreign language]. Doctoral Dissertation. Gazi University. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ Access Date: 04/04/2021

  Tiryaki, E. N., & Soybal, F. C. (2021). İkinci dil edinimi üzerine yapılan akademik çalışmaların değerlendirilmesi [Evaluation of academic studies on second language acquisition]. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences, 3(1), 39-57. https://doi.org/10.35452/caless.2021.2

  Türkben, T. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi [Evaluation of postgraduate studies conducted on teaching Turkish as a foreign language]. International Journal of Turkish Literature, Culture and Education, 7(4), 2464-2479. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/42447/511185

  Uzuntaş, A., & Yıldız, A. (2017). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi el kitabı, H. Develi et al. (Eds). Dil öğretiminde yaklaşım, yöntem, strateji ve teknikler [Approaches, methods, strategies and techniques in language teaching], in (pp. 205-240) Ankara: Kesit Publishing.

  Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. Ids Practice Paper in Brief, 1-9. Retrieved from https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/2989