|  ISSN: 2757-6116

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Sayın yazarlar, dergimize makale göndermeden önce kuralları okumanızı ve gerekli düzenlemeleri yapmanızı rica ediyoruz. Yazım kurallarını okuduktan sonra lütfen makale şablonunu indirerek makalenizi kalıba yerleştiriniz. Türkçe Şablon ve İngilizce Şablon için tıklayınız: 

Genel Kurallar
 • Dergimize gönderilen çalışmaların daha önce veya aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 • Dergiye gönderilecek çalışmaların dergimiz şablonuna göre hazırlanmalıdır. Türkçe makale şablonu ve İngilizce makale şablonu birbirinden farklıdır.
 • Yazarlardan, makalelerini dergi sistemine yüklerken intihal raporlarını  jirtejournal@gmail.com  adresine göndermeleri rica olunur.  İntihal oranı %25 ve üzeri olan makaleler değerlendirilmeye alınmadan yazara iade edilecektir. Yazarlar, intihal oranını %25'in altına düşürdükten sonra makalelerini yeniden yükleyebilirler.
 • Makaleyi sisteme yüklerken telif hakkı devir formunda gerekli yerler doldurulup imzalanır. Taratılıp jirtejournal@gmail.com adresine gönderilir.
 • JIRTE’ye gönderilecek çalışmaların en fazla 25 sayfa ve 10.000 kelime olması gerekir. İstisnai durumlar için editörle iletişime geçilebilir. Makalenin konusu ve içeriğine göre gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.
 
Makale Biçim Kuralları
 • Sayfa düzeni, A4 dikey boyutta kenar boşlukları yanlardan 2 cm, üst ve alt 2,5 cm şeklinde ayarlanmalıdır. Satır sonlarında tireleme yapılmamalıdır.
 • Makale başlıkları 12 punto büyüklüğünde ve Segoe UI yazı tipi kullanılarak kalın harflerle ortalı bir şekilde yazılmalıdır.
 • Makale metni tek sütun halinde yazılmalıdır. Ana metinler Segoe UI yazı tipi 10 punto büyüklüğünde, iki yöne yaslı, paragraf başında girinti olmamalıdır.
 • Satır aralığı tek, önce ve sonra 0nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Her paragraf, arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Genel başlıklar (GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR VE YORUM, SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER) ortalı bir şekilde kalın ve tamamı büyük harflerle yazılmalı ve sonrasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Alt başlıklar sola dayalı ve ilk harfleri (bağlaçlar hariç) büyük yazılmalıdır.
 • Alt başlıklardan sonra boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlık düzeylerinin tamamı sola dayalı ve ilk harfleri büyük ve kalın yazılmalıdır. Makaledeki başlıklar numaralandırılmamalıdır. Makalede dipnot sistemi yerine APA 6 atıf gösterme biçimi tercih edilmelidir. Dipnot kullanıldığı takdirde Segoe UI 8 punto yazı tipi tercih edilmelidir.
 • Makalede yer alan başlıkların hiçbiri numaralandırılmamalıdır.
 • Makaleler yazar bilgileri olmadan sisteme yüklenmelidir ve yazarların kimliğini belli edecek ibareler makale metninden çıkarılmalıdır.
 
ÖZET
Kısa özet Segoe UI yazı tipi, 8 punto, tek aralıklı ve iki yana yaslı şeklinde yazılmalıdır. Özet içeriği en az 150, en fazla 250 kelime olmalıdır. En az 3, en fazla 5 adet anahtar sözcük yazılmalıdır. Anahtar sözcüklerde sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.  Kısa özette atıf verilmemeli;  araştırmanın amacı, yöntemi, katılımcıları ve önemli sonuçlarına değinilmelidir.
 
MAKALE ANA METNİ
Nitel, nicel ve karma yöntem çalışmaları aşağıdaki bölümleri içermelidir: Giriş, Yöntem, Bulgular ve Yorum, Sonuç ve Tartışma.
Giriş bölümü; çalışmanın kavramsal / teorik çerçevesini, ilgili literatürün tartışılmasını ve problem durumunun ortaya konulması veya araştırma sorularını içerebilir. İlgili literatür tartışması, literatürdeki boşlukları ve tutarsızlıkları vurgulamak ve bu sorunların çözümüne yönelik eylemleri tartışmak amacıyla ilgili literatürü tutarlı bir şekilde analiz etmelidir.
Yöntem bölümü;
 • araştırma tasarımı veya çalışmanın türü (kesitsel, boylamsal, anket, deneysel, etnografik vb.),
 • örnekleme prosedürünün açıklanması (popülasyonun tanımı dahil) veya çalışma grubunun seçimi,
 • veri toplama araçları, verilerin analizi, geçerlik, güvenilirlik ve etik konularının tartışılmasını içermelidir.
Bulgular bölümünde; araştırma bulguları metinler, tablolar ve şekiller yardımıyla yorumlanmalıdır.  Sonuç ve tartışma bölümü; önceki bölümden sonuçlar çıkarmalı, bunları ilgili literatürle karşılaştırmalı ve benzerlik ve karşıtlıkları irdelemelidir. Araştırma sonuçlarının toplumsal ve teorik çıktılarına yönelik önerilerde bulunulmalıdır.
İlgili bölümlerde küçük değişikliklere izin verilebilir; ancak okuyucunun dikkatini dağıtacak ve okunabilirliğini tehlikeye atabilecek çok fazla ayrıntı ve alt bölüm içermemelidir.
 
Tablolar ve Şekiller
Tablolar, şekiller, resimler, grafikler ve benzer hususlar asıl metinde yer almalı ve ek olarak verilmemelidir. Lütfen tabloları resim olarak değil düzenlenebilir metin olarak veriniz; ancak resimler vb. farklı şekillerde sunulabilir. Tablolar ve resimler için lütfen Segoe UI, yazı tipi boyutu 9'u kullanın. Tablolar oluştururken, paragraf sekmesi altındaki girintinin aşağıdaki gibi: öncesi ve sonrası: 0, tek aralık. Tablolar ve şekiller sola hizalanmalı ve metin kaydırma özelliği kapatılmalıdır. Tablo ve şekil numaraları Segoe UI, yazı tipi boyutu 10 “Tablo 1” veya “Şekil 1” (kalın olarak) olarak yazılmalıdır; ancak tabloların ve şekillerin başlıklarındaki kalan metin baş harfleri büyük olacak şekilde normal yazılmalıdır. Örneğin:
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Ortaokul Öğrencilerinin Demografik Bilgileri”
 
Alıntılar ve Referanslar
Hem metin içi atıflar hem de referanslar, Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Yayın El Kitabında (6. baskı) sağlanan APA yönergelerine uygun olmalıdır.
Yazım kurallarında herhangi bir konuda tereddüt yaşandığında dergi şablonunda yer alan biçimler esas alınmalıdır.
 

KAYNAK GÖSTERİM ÖRNEKLERİ

TEK YAZARLI MAKALE
Metin içinde gösterimi:
Esere yapılan genel bir atıf ise (Yılmaz, 2008), esere cümle içinde bir atıf yapılıyorsa “Yılmaz’a (2008) göre bu konu …”, atıf yapılan kaynağın belirli bir yerindeki bir saptama veya düşüncenin farklı cümle(ler)le ifade edilmesi ya da doğrudan alıntılanması halinde (Yılmaz, 2008, s. 159)
Kaynakçada gösterimi:
Yılmaz, K. (2008). Social studies teachers' conceptions of history: calling on historiography, The Journal of Educational Research, 101(3), 158-176. http://dx.doi.org/10.3200/JOER.101.3.158-176
 
ÇİFT YAZARLI MAKALE:
Metin içinde gösterimi:
Dolaylı alıntı ise Chen ve Pajares (2010) veya (Chen ve Pajares, 2010), doğrudan alıntı ise sayfa no eklenmelidir.
Kaynakçada gösterimi:
Chen, J. A., & Pajares, F. (2010). Implicit theories of ability of grade 6 science students: Relation to epistemological beliefs and academic motivation and achievement in science. Contemporary Educational Psychology35(1), 75-87. doi: 10.1016/j.cedpsych.2009.10.003
 
ÜÇ veya DAHA FAZLA YAZARLI MAKALE
Metin içinde gösterimi:
İlk geçtiği yerde: (Üztemur, Dinç ve İnel, 2020)
Daha sonraki gösterimlerde: (Üztemur vd., 2020)
Kaynakçada gösterimi:
Üztemur, S., Dinç, E., & İnel, Y. (2020). The relationships between middle school teachers’ epistemological beliefs and learner autonomy support behaviours: the role of teaching-learning conceptions as the mediating variable. Education and Science, 45(202), 211-239. Doi: 10.15390/EB.2020.8272 
 
KİTAP
Metin içinde gösterimi:
Esere yapılan genel bir atıf ise (Punch, 2005), esere cümle içinde bir atıf yapılıyorsa “Punch’ın (2005) bilimsel araştırma yaklaşımı, …” atıf yapılan kaynağın belirli bir yerindeki bir saptama veya düşüncenin farklı cümle(ler)le ifade edilmesi ya da doğrudan alıntılanması halinde (Punch, 2005, s. 321),
Kaynakçada gösterimi:
Punch, K. (2005). Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches. London: Sage.
 
KİTAP BÖLÜMÜ
Metin içinde gösterimi:
Acun (2009) veya (Acun, 2009, s. 348).
Kaynakçada gösterimi:
Acun, İ. (2009). Bilgisayar destekli öğretim uygulamaları. C. Öztürk (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi: Demokratik vatandaşlık eğitimi, (ss. 343-365). Ankara: Pegem Akademi.
 
ÇEVİRİ KİTAP
Metin içinde gösterimi:
Harari, 2018 veya (Harari, 2018)
Kaynakçada gösterimi:
Harari, Y. N. (2018). 21. Yüzyıl için 21 ders (Çev.: Selin Siral). İstanbul: Kolektif.
 
TEZ
Dere, İ. (2017). Sosyal bilgiler derslerinde bir öğrenme ve öğretme yöntemi olarak sözlü tarih. (Yayınlanmamış doktora tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak.
 
BİLDİRİ
Metin içinde gösterimi:
İlk geçtiği yerde:
(Dinç, Sezer, Üztemur ve İnel, 2018)
Daha sonraki gösterimlerde:
(Dinç, vd., 2018).
Kaynakçada gösterimi:
Dinç, E., Sezer, A., Üztemur, S. ve İnel, Y. (2018). Ortaokul öğrencilerinin demokratik değerlere ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu 30 Ekim-1 Kasım içinde (s. 225-234). Çanakkale, Türkiye.
 
YAZARI OLMAYAN KURUMSAL RAPOR
Metin içinde gösterimi:
İlk geçtiği yerde: (Türk Eğitim Derneği [TED], 2018).
Daha sonraki gösterimlerde: (TED, 2018).
Kaynakçada gösterimi:
Türk Eğitim Derneği. (2014). Öğretmen gözüyle öğretmenlik mesleği. (Rapor Dizisi: 3). Erişim adresi: https://tedmem.org/download/ogretmen-gozuyle-ogretmenlik-meslegi Erişim tarihi: 22.04.2020.
 
RESMİ KURUM KARARLARI
Metin içinde gösterimi:
Anayasa Mahkemesi Kararı (2009) gereğince
Kaynakçada gösterimi:
Anayasa Mahkemesi Kararı. (2009, 18 Mart). Resmi Gazete (Sayı: 27173). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/03/20090318-14.htm Erişim tarihi: 27.05.2020.
 
KANUNLAR
Metin içinde gösterimi:
Devlet Memurları Kanunu (1965)
Kaynakçada gösterimi:
Devlet Memurları Kanunu. (1965, 14 Temmuz).  Resmi Gazete (Sayı: 12056). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf Erişim tarihi: 27.05.2020.
 
YÖNETMELİKLER
Metin içinde gösterimi:
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin (2018) ikinci maddesinde,
Kaynakçada gösterimi:
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği. (2018, 21 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 30455). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180621-8.htm  Erişim tarihi: 13.05.2020.
 
YAZARI BELLİ OLMAYAN İNTERNET KAYNAĞI
Metin içinde gösterimi:
(“Groundwork for Making”, t. y.)
Kaynakçada gösterimi:
Groundwork for Making Effective Decisions. (t. y.). Erişim adresi:  http://josephsoninstitute.org/med-3groundwork/ Erişim tarihi: 09.06.2020.
 
YAZARI BELLİ AMA İNTERNETE KONMA TARİHİ OLMAYAN KAYNAK
Metin içinde gösterimi:
(Kavuşturan, t. y)
Kaynakçada gösterimi:
Kavuşturan, N. (t. y.). Bir başarılı mentör: Lala Mustafa Paşa. Erişim adresi: https://www.kigem.com/bir-basarili-mentor-lala-mustafa-pasa.html Erişim tarihi: 06.06.2020.
 
KURUM, KURULUŞ VE ÖRGÜTLER
Metin içinde gösterimi:
(Organization for Economic Co-operation and Development [OECD], 2019).
Kaynakçada gösterimi:
Organization for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2016). Supporting teacher professionalism, insights from TALIS 2013. Paris: OECD Publishing. https://dx.doi.org/10.1787/9789264248601-en

258 defa okundu.