|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2024, Vol. 5(1) 36-48

Problems faced by music teachers working in public education centers

Egemen Balcı, Anıl Saytaş & Zühal Dinç Altun

pp. 36 - 48   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2024.650.3   |  Manu. Number: MANU-2310-06-0005.R2

Published online: March 18, 2024  |   Number of Views: 30  |  Number of Download: 38


Abstract

This study aimed to determine the problems experienced by music teachers working in public education centers. The research is a case study within the framework of the qualitative research approach. The study group of research is 10 music teachers, 6 females and 4 males, working in public education centers in Trabzon province. Participants were selected voluntarily using the convenience sampling method, which is one of the nonprobability sampling types. The data were obtained through semi-structured interview questions developed by the researchers, and expert opinions were obtained. A voice recorder was used during the interviews, and the conversations were converted into written text and analyzed by the content analysis method. The findings are presented in tables and supported by direct quotations from the participants' statements. According to the results of the research, the problems experienced by teachers are grouped under 4 main themes. These are the regulations of the public education center the lack of infrastructure and materials of the institutions, the negative attitudes and behaviors of the administrators, and the problems arising from the students. These themes also consist of subcategories within themselves. Suggestions were made in line with the findings of the study.

Keywords: Music Education, Public Education Center, Music Teacher, Problems of Teachers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Balci, E., Saytas, A. & Altun, Z.D. (2024). Problems faced by music teachers working in public education centers . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 5(1), 36-48. doi: 10.29329/jirte.2024.650.3

Harvard
Balci, E., Saytas, A. and Altun, Z. (2024). Problems faced by music teachers working in public education centers . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 5(1), pp. 36-48.

Chicago 16th edition
Balci, Egemen, Anil Saytas and Zuhal Dinc Altun (2024). "Problems faced by music teachers working in public education centers ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 5 (1):36-48. doi:10.29329/jirte.2024.650.3.

References

  Bağcı, H.& Can, Ü. (2019). Müzik öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar [Problems faced by music teachers], Turkish Studies Educational Science, 14(3), 391-410. http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22703

  Bozkaya, İ. (2001). Halk eğitiminde müziğin yeri ve Bursa’daki halk eğitim çalışmalarına toplu bir bakış [The place of music in public education and a general overview of public education studies in Bursa], Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 108-121. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16676/173252

  Büyüköztürk, Ş. (2012). Örnekleme yöntemleri [Sampling methods]. Retrieved from http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAYFinal-Konulari.pdf

  Çelikkaya, H. (1991). Eğitimin anlamları ve farklı açılardan görünüşü [Meanings of education and view from different angles], M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 73-85. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/352/2310

  Çuhadar, H. (2016). Müzik ve müzik eğitimi [Music and music education], Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 217-230. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/32036/350104

  Demir, M. K., & Ercan, A. R. I. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale ili örneği. [Teacher problems-Çanakkale province example]. Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty32(1). 107-126. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/20246/214791

  Dolanbay, T. (2014). Hayat boyu öğrenme sürecinde halk eğitimi merkezlerinin yaşadığı yönetsel sorunlar [Administrative problems experienced by public education centers in the lifelong learning process], [Unpublished Master's Thesis]. Bartın Üniversitesi, Bartın. Retrieved from https://acikerisim.bartin.edu.tr/handle/11772/300

  Durmaz, Ş. (2016). İşgücü piyasasında kadınlar ve karşılaştıkları engeller. [Women in the labor market and the obstacles they face]. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2(3), 37-60. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/26794/282028

  Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Scientific Research Methods], (2nd ed.). Ankara: Anı.

  Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi [Scientific Research Method], (37th ed.). Ankara: Nobel.

  Karsavuran, S. (2014). Sağlık sektöründe tükenmişlik: Ankara’daki sağlık bakanlığı hastaneleri yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri [Burnout in the health sector: Burnout levels of managers of hospitals of the Ministry of Health in Ankara]. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi32(2), 133-163. https://doi.org/10.17065/huiibf.95124.

  Kaya, E. (2015). Türkiye’de halk eğitimi merkezleri [Public Education Centers in Turkey]. International Journal of Science Culture and Sport 3, 268-277. https://doi.org/10.14486/IJSCS289.

  Kazu, İ. Y. (2007). Yetişkinler Mesleki Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri [Problems Encountered in Adult Vocational Education and Suggestions for Solutions]. Paper presented at the Türkiye'de Yaygın Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu. (Ankara, Turkiye).

  Metin, O., & Ünal, Ş. (2022). İçerik Analizi tekniği: İletişim bilimlerinde ve Sosyolojide doktora tezlerinde kullanımı [The Content Analysis Technique: Its Use in Communication Sciences and Ph.D. Theses in Sociology]. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi22(Special Issue 2), 273-294. https://doi.org/10.18037/ausbd.1227356

  Millî Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği. [Ministry of National Education, Lifelong Learning Institutions Regulation] (2018). T. C. Resmî Gazete [Official newspaper], 30388, 11 April 2018. Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24507&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  Ministry of Education. (2023) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü [General Directorate of Lifelong Learning], Retrieved from https://hbogm.meb.gov.tr/

  Öksüz, N., & Özdemir, F. (2020). Halk eğitim çalışanlarının iş stresi ve tükenmişlik ilişkisi: Hatay Örneği [The relationship between work stress and burnout of public education employees: The case of Hatay], Turizm Çalışmaları Dergisi, 2(2), 35-52. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tucade/issue/59173/798832

  Özengi, M., & Şahan, G. (2017). Halk eğitimi merkezlerinin kursiyer görüşlerine göre durum değerlendirilmesi: Amasra örneği [Evaluation of the situation of public education centers according to the trainees' views: The case of Amasra.]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi10(ERTE Special Issue), 345-361. https://doi.org/10.12780/usaksosbil.373871

  Paker, T. (2015). Durum çalışması [Case study]. In F. N. Seggie and y. Bayyurt (eds.). Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları [Qualitative research methods, techniques, analysis and approaches], Ankara: Anı.

  Punch, K. F. (2013). Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches. (3rd ed.). London: SAGE.

  Say, A. (2019). Müziğin Kitabı [Book of Music], İstanbul: Islık Yayınları.

  Selçuk, M. (2017). Halk Eğitim Merkezlerinin Karşılaştığı Sorunlar [Problems Encountered by Public Education Centers], Unpublished master thesis, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. Retrieved from https://gcris.pau.edu.tr/bitstream/11499/2106/1/Mehmet%20Sel%C3%A7uk.pdf

  Serençelik, İ. (2007). Halk Eğitim merkezlerinde milli eğitim bakanlığı ve sivil toplum kurumları tarafından verilen kurslara katılan eğitimcilerin sorun alanları, çözüm önerileri, geleceğe yönelik beklentileri ve iş doyumlarının araştırılması [Investigation of problem areas, solution suggestions, future expectations and job satisfaction of educators attending courses given by ministry of national education and non-governmental institutions in public education centers]. Paper presented at the Türkiye'de Yaygın Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu [Problems of the Non-Formal Education System in Turkey and Solution Suggestions Symposium] (Ankara).

  Türkoğlu, A., & Sanem, U. Ç. A. (2011). Türkiye’de halk eğitimi: Tarihsel gelişimi, sorunları ve çözüm önerileri. [Public education in Turkey: Its historical development, problems and solutions]. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 48-62. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder/issue/33887/375224

  Toktaş, P. (2007). Halk Eğitim Merkezlerinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Kursiyer Görüşleri (Ankara Örneği) [Trainee Views on the Problems Experienced in Public Education Centers (Ankara Example)]. Paper presented at the Türkiye'de Yaygın Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu [Problems of the Non-Formal Education System in Turkey and Solution Suggestions Symposium]. (Ankara).

  Uçan, A. (2012). Genel Müzik eğitiminde geleneksel müziklerimizin yeri ve önemine genel bir bakış [An overview of the place and importance of our traditional music in general music education]. Paper presented at the Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu. [Van Yüzüncü Yıl University 1st Music Education Symposium] Retrieved from https://www.yyu.edu.tr/images/files/IUlusalM%C3%BCzikEgitimiSempozyumu/Belgeler/AliUcan.pdf

  Milli Eğitim Bakanlığı [Ministry of Education], (2022). Yaygın eğitim kurs programları [Non-formal education course programs]. Retrieved from https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx

  Yılar, Ö. (2006). Halkbilimi ve Eğitim [Folklore and Education]. Ankara: Pegem.

  Yüzer, A. F. (2009). İstatistik [Statistics], (Vol. 1448). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Retrieved from https://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/IST203U/ebook/IST203U-12V3S1-8-0-1-SV1-ebook.pdf