|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2023, Vol. 4(3) 358-376

The realization and importance level of upper-level social studies attainment targets

Nagihan Özyurt & Ismail Acun

pp. 358 - 376   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2023.616.1   |  Manu. Number: MANU-2308-18-0002.R1

Published online: December 26, 2023  |   Number of Views: 23  |  Number of Download: 90


Abstract

This paper aims to shed some light on the teachers’ opinions on the importance of upper-level attainment targets and the realization level of those attainment targets of the social studies curriculum. The research is designed as a survey. The data was gathered through a Likert-type questionnaire. The attainment targets which are accepted as the upper level were determined with the selective criterion drawn from Bloom's taxonomy. 63 primary school teachers and 123 social studies teachers participated in this research. Participating teachers were working in Eskişehir, Türkiye in the second semester of the 2020-2021 academic year. The data were subjected to correlational analysis in the SPSS 26 package program (Statistical Package for Social Sciences). Different results were found about the level of realization and importance of the attainment targets depending on the variable that the teachers were addressed. While the realization of the attainment targets was determined as "medium" level, the importance given by teachers to the attainment targets was determined as "high".

Keywords: Social Studies Curriculum, Teacher, Attainment Target, Bloom’s Taxonomy, Achievement


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozyurt, N. & Acun, I. (2023). The realization and importance level of upper-level social studies attainment targets . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 4(3), 358-376. doi: 10.29329/jirte.2023.616.1

Harvard
Ozyurt, N. and Acun, I. (2023). The realization and importance level of upper-level social studies attainment targets . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 4(3), pp. 358-376.

Chicago 16th edition
Ozyurt, Nagihan and Ismail Acun (2023). "The realization and importance level of upper-level social studies attainment targets ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 4 (3):358-376. doi:10.29329/jirte.2023.616.1.

References

  Akkaş, M. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin ders başarılarını etkileyen kişisel, sosyo-ekonomik ve okul kaynaklı faktörlerin incelenmesi (Konya ili Akşemseddin i.o örneği) [Investigation of personal, socio-economic and school-related factors affecting the course achievement of 8th grade primary school students (The case of Konya province Akşemseddin Primary School)] (Unpublished master thesis). Accessed from https://tez.yok.gov.tr on 25.11.21.

  Akmeşe, S. (2019). 2017 ortaokul 5. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi [Evaluation of 2017 upper-level primary 5th grade social studies curriculum according to teachers' opinions] (Unpublished master thesis). Accessed from https://tez.yok.gov.tr on 02.03.21.

  Ayka, N. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim-öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri [Teachers' views on the primary social studies curriculum], Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 46-73. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6136/82315#article_cite

  Bloom, B.S. (Ed.), Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. New York: David McKay.

  Büyükalan-Filiz, S., & Baysal, S. B. (2019). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre analizi [Analysis of social studies curriculum objectives according to the revised Bloom's taxonomy]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 234-253. https://doi.org/10.17679/inuefd.435796

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri [Methods of scientific research]. Ankara: Pegem.

  Çalıkan, Ö. (2019). 2017-2018 yeni sosyal bilgiler öğretim programında yer alan 5.sınıf sosyal bilgiler dersi kazanımlarının öğretmen görüşlerine göre gerçekleştirilme düzeyinin belirlenmesi [Determining the level of realization of the 5th grade social studies course objectives in the new 2017-2018 social studies curriculum according to teacher opinions] (Unpublished master thesis). Accessed from https://tez.yok.gov.tr on 02.03.21.

  Çelikkaya, T., & Kürümlüoğlu, M. (2018). Yenilenen sosyal bilgiler dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri [Teachers' views on the revised social studies curriculum], Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11), 104-120. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/39821/430128#article_cite

  Doğanay, A. (2002). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi [Life science and social studies teaching]. In C. Öztürk & D. Dilek (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi (1. baskı), (ss.15-46). Ankara: Pegem.

  Döner, N. (2019). 2018 sosyal bilgiler programı ortaokul müfredat değişikliği ve öğretmen görüşleri [2018 social studies program middle school curriculum change and teachers' opinions] (Unpublished master thesis). Accessed from https://tez.yok.gov.tr on 04.03.21.

  Eryılmaz, E. (2019). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan etkin vatandaşlık öğrenme alanı kazanımlarının uygulanabilirliği hakkında öğretmen görüşleri [Teachers' opinions about the applicability of the active citizenship learning outcomes in the social studies curriculum] (Unpublished master thesis). Accessed from https://tez.yok.gov.tr on 25.09.21.

  Fırat, M. N. (2019). Yenilenen 5. sınıf sosyal bilgiler dersi programına ilişkin öğretmen görüşleri [Teachers' opinions on the revised 5th grade social studies curriculum] (Unpublished master thesis). Accessed from https://tez.yok.gov.tr on 04.03.21.

  George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: a simple guide and reference. 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.

  Gültekin, M. & Burak, D. (2019). 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programı kazanımlarının Bloom ve revize Bloom taksonomilerine göre incelenmesi [Examination of 4th grade social studies curriculum attainment targets according to Bloom and revised Bloom taxonomies], Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 121-140. Retrieved from https://doi.org/10.31834/kilissbd.597408

  Kamber, T., Acun, İ. & Akar, C. (2011). İlköğretim birinci kademe sosyal bilgiler öğretim programının uygulanabilirliği [The applicability of the primary school first level social studies curriculum], Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 195-218.

  Karakoç, F. Y. & Dönmez, L. (2014). Ölçek geliştirme çalışmalarında temel ilkeler [Basic principles in scale development studies], Tıp Eğitimi Dünyası, 13(40), 39-49. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ted/issue/21322/228738#article_cite

  Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

  Kaya, E. (2020). Ortaokul öğrenci öğretmen ve yöneticilerinin öğrenci başarısını etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerinin parkılıçeto analizi ile değerlendirilmesi [Evaluation of the views of secondary school student teachers and administrators on the factors affecting student achievement with pareto analysis] Accessed from https://tez.yok.gov.tr on 24.11.21.

  Kılıç, S. (2014). Etki büyüklüğü [Magnitude of impact]. Journal of Mood Disorders, 4(1), 44-6. https://doi.org/10.5455/jmood.20140228012836

  Kılınçkaya, Ö. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin Türkiye'deki sosyal bilgiler eğitimine ilişkin görüşleri [Social studies teachers' views on social studies education in Turkey ] (Unpublished master thesis). Accessed from https://tez.yok.gov.tr on 09.01.21.

  Kini, T. & Podolsky, A. (2016). Does teaching experience increase teacher effectiveness? A review of the research. Santa Maria: Learning Policy Institute.

  Koçoğlu E. & Aydın, M. (2017). Alan uzmanlarına göre 2017 sosyal bilgiler programının 2005 programı çerçevesinde analizi [Analysis of the 2017 social studies curriculum within the framework of the 2005 curriculum according to field experts]. International Journal of Social Science Research, 6(1), 60-72. Accessed on https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijssresearch/issue/33399/371664#article_cite

  Köğce, D., Aydın, M. & Yıldız, C. (2009). Bloom taksonomisinin revizyonu: Genel bir bakış [Revision of Bloom's taxonomy: An overview]. İlköğretim Online, 8(3), 1-7. Accessed on https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8597/107010#article_cite

  Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory into Practice, 41(4), 212-218.  https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2

  Metin Göksu, M. & Taşyürek, Z. (2023). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim sürecinde yaşadıkları sorunlar[Problems experienced by social studies teachers in the teaching process], Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 275-289. https://doi.org/10.31592/aeusbed.1213859

  Ministry of National Education (Milli Eğitim Bakanlığı) (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar) [Social studies curriculum (primary and secondary school grades 4, 5, 6 and 7)]. Ankara. Accessed from http://mufredat.meb.gov.tr on 25.05.21.

  Ovacık, S. (2023). Altıncı sınıf sosyal bilgiler öğretim programının ve uygulamaların öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırma durumlarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi [Investigation of the sixth grade social studies curriculum and practices to provide students with higher order thinking skills according to teachers' opinions] (Unpublished master thesis). Accessed from https://tez.yok.gov.tr on 30.07.23.

  Öztürk, C. (2012). Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış [Social studies: An interdisciplinary approach to social life]. In C. Öztürk (Ed.). Teaching social studies: Democratic citizenship education (3th ed.), (ss.1-31). Ankara: Pegem.

  Şara, V. (2019). Güncellenen 5. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Erzurum ili örneği) [Evaluation of the updated 5th grade social studies curriculum according to teachers' opinions (Erzurum province case)] (Unpublished master thesis). Accessed from https://tez.yok.gov.tr on 27.02.21.

  Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics. (6 Ed.). New York: Pearson.

  Tonga, D. (2017). Rol model olarak sosyal bilgiler öğretmeni [The social studies teacher as a role model]. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 17-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd/issue/30549/303901#article_cite

  Tutkun, Ö. F. (2012). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış [An overview of Bloom's revised taxonomy]. Sakarya University Journal of Education, 2(1), 14-22. Retrieved from https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911421.pdf