|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2022, Vol. 3(1) 20-36

An Examination of Primary School Teachers’ Opinions on Environmental Education and the Activities They Use to Teach Related Issues

Sevde Nur Karagül & Begüm Karakuş

pp. 20 - 36   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2022.436.2   |  Manu. Number: MANU-2110-11-0003.R1

Published online: April 19, 2022  |   Number of Views: 122  |  Number of Download: 692


Abstract

This research aims to examine the activities used by primary school teachers to create environmental awareness in students based on awareness, knowledge, attitude, skill, and participation, which are the aims of environmental education, according to teachers' opinions. In the research, an instrumental case study, one of the qualitative research models, was conducted to determine the opinions of primary school teachers on environmental education. The convenience sampling method was preferred in determining the study group. The study group of the research consists of 24 different primary school teachers working in primary education institutions affiliated with the Ministry of National Education. What activities and opinions of primary school teachers were used in the formation of environmental awareness in children and their opinions were taken using the semi-structured interview form developed by the researchers. The responses given to the interview form were analyzed using content analysis. The findings obtained from the opinions of primary school teachers about the activities they use in environmental education are classified based on the aims of environmental education and presented under categories. The prominent results of the research regarding the activities applied in environmental education, it is seen that the classroom teachers mostly implement in-class activities. According to the results of the research, it is recommended to give environmental education as a separate course to provide more effective environmental education.

Keywords: Environmental education, Environmental education activities, Primary school teachers.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Karagul, S.N. & Karakus, B. (2022). An Examination of Primary School Teachers’ Opinions on Environmental Education and the Activities They Use to Teach Related Issues . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 3(1), 20-36. doi: 10.29329/jirte.2022.436.2

Harvard
Karagul, S. and Karakus, B. (2022). An Examination of Primary School Teachers’ Opinions on Environmental Education and the Activities They Use to Teach Related Issues . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 3(1), pp. 20-36.

Chicago 16th edition
Karagul, Sevde Nur and Begum Karakus (2022). "An Examination of Primary School Teachers’ Opinions on Environmental Education and the Activities They Use to Teach Related Issues ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 3 (1):20-36. doi:10.29329/jirte.2022.436.2.

References

  Aksu, Y. (2009). Fen ve teknoloji ile sınıf öğretmenlerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarının belirlenmesi [The determination of the science and technology and primary school teachers attitudes towards environmental issues (Sample of Burdur province)]. Master dissertation, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/   Access Date: 10/10/2021

  Aydın, N. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ve öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik öz-yeterlik inançları üzerine sınıf düzeyi, kıdem ve değer yönelimlerinin etkisi [Influence of class level, seniority and value orientation on self-efficacy beliefs through environmental education of class teachers and proxective teachers], Master dissertation, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/   Access Date: 10/10/2021

  Buhan, B. (2006). Okul öncesinde görev yapan öğretmenlerin çevre bilinci ve bu okullardaki çevre bilincinin araştırılması [Environmental awareness of pre-school teachers and investigation of environmental awareness in these schools], Master dissertation, Marmara University, İstanbul, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/   Access Date: 10/10/2021

  Çetkin, E. (2019). Eğitim fakültesi öğrencilerinin çevre eğitimine yönelik öz yeterlik inançlarının belirlenmesi [Determination of education faculty students on self-efficacy beliefs about environmental education], Master dissertation, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/   Access Date: 10/10/2021

  Demirkıran, R. (2015). ilköğretim fen ve sınıf öğretmen adaylarının çevre sorunları ve çevre eğitimine ilişkin görüşleri [The views of preservice science and elementary teachers related environmental issues and environmental education], Master dissertation, Fırat University, Elâzığ, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/   Access Date: 10/08/2021

  Derman, A., & Hacıeminoğlu, E. (2017). Sürdürülebilir gelişme için eğitim bağlamında sınıf öğretmenlerinin çevre okuryazarlığı düzeyleri [In the context of education for sustainable development: Determining the environmental literacy level of in-service classroom teachers]. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 36(2), 81-103. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/395750 Access Date: 10/10/2021

  Erbasan, Ö., & Erkol, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin çevreye yönelik bilgi, tutum ve davranış düzeylerinin incelenmesi [Investigation of environmental knowledge, attitudes and behaviors of primary school teachers]. OPUS International Journal of Society Researches, 15(24), 2443-2471. https://doi.org/10.26466/opus.619973  Access Date: 10/10/2021

  Ersoy, A., & Aydın, G. (2013). Fen-teknoloji-toplum-çevre öğrenme alanının çevre bilinci kazandırmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri [Classroom teachers' opinions on science-technology-society-environment learning domain’s contribution to development of environmental awareness]. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education, 21, 120-136. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786873 Access Date: 10/10/2021

  Erten, S. (2004). Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre eğitimi nasıl olmalıdır [What is environmental education and environmental awareness, how should environmental education be?]. Çevre ve İnsan Dergisi, 65(66), 1-13. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/89033 Access Date: 10/10/2021

  Gül, S., Çobanoğlu, İ. H., Aydoğmuş, M., & Türk, H. (2018). Sınıf öğretmenlerinin çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi: samsun ili örneği [Investigation of primary school teachers’ attitudes towards the environment: Samsun city case]. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 37(2), 139-157.  https://doi.org/10.7822/omuefd.427161

  Karakaş, H. (2020). Sürdürülebilirlik ve çevre eğitimi uygulamaları [Sustainability and environmental education practices]. In Ş. Karaca (Ed.), Farklı disiplinlerde sürdürülebilirlik [Sustainability in different disciplines] (pp. 65-94). Ankara: Nobel.

  Karakoçan, E. (2016). Sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik farkındalıkları [Awareness on envi̇ronmental educati̇on of classroom teachers], Master dissertation, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/   Access Date: 10/10/2021

  Kaşot, N. (2018). Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi [Environmental education in early childhood]. In A. T. Orhan (Ed.), Erken çocuklukta fen eğitimi [Early childhood science education] (pp. 369-412). Ankara: Eğiten.

  Kaya, D. (2016). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin çevre bilinci ve bu okullardaki çevre eğitimi [Environmental consciousness of primary school teachers and environmental education at schools they work]. Master dissertation, Amasya University, Amasya, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/   Access Date: 10/10/2021

  Kimaryo, L. A. (2011). Integrating environmental education in primary school education in Tanzania: teachers’ perceptions and teaching practices. Åbo Akademi University Press., Retrieved from http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/67481/kimaryo_lydia.pdf Access date: 19/10/2021

  Kızılay, E., & Hamalosmanoğlu, M. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi [Investigation of pre-service primary school teachers’ views on environmental problems]. Teacher Education and Instruction, 1(1), 25-34. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1274663 Access Date: 10/10/2021

  Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.

  Ministry of National Education [MoNE]. (2018). İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programı (ilkokul 4. sınıf) [Human rights, citizenship and democracy course curriculum (elementary school 4th grade)], Ankara: Milli Eğitim.

  Ozan-Leylum, Ş., Odabaşı, H. F., & Kabakçı-Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi [The importance of case study research in educational settings]. Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 369-385. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.5c3s16m

  Özkan, B. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesi [Investigating views of preschool teachers about environmental education]. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 62, 80-87. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/383761 Access Date: 10/10/2021

  Sever, R., & Yalçınkaya, E. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının çevresel tutumlarının incelenmesi [Examining the environmental attitudes of pre-service teachers on primary school teaching]. Marmara Geographical Review, 26, 1-15. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3296 Access Date: 10/10/2021

  Tayfur, E., (2008). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarılarının ve çevre kulübü çalışmalarının çevreye yönelik tutumlarına olan etkisi (İzmir örneği) [The effect of academic achievement and enviroment club studies on primary school students towards the enviroment attitudes pattern of İzmir], Ege Journal of Education, 9(1), 131–149. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/57057 Access Date: 10/10/2021

  Toprak, F. (2017). Farklı kademelerde görev yapan öğretmenlerin çevresel tutum, bilgi ve davranışlarıyla çevre eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesi [Investigating environmental attitude and environmental knowledge levels of teachers working at different education levels]. Master dissertation, Çukurova University, Adana, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ Access Date: 10/10/2021

  Ünal, S., & Dımışkı, E. (1999). UNESCO-UNEP himayesinde çevre eğitiminin gelişimi ve Türkiye'de ortaöğretim çevre eğitimi [Development of environmental education under the auspices of UNESCO-UNEP and secondary environmental education in Turkey]. Hacettepe University Journal of Education, 16-17, 142-154. Retrieved from http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1117-published.pdf Access Date: 10/10/2021

  Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Qualitative research methods in the social sciences. (12th edt.). Ankara: Seçkin.

  Yılmaz, H. (2014). İlkokul öğretim programlarında verilen çevre eğitimi hakkında öğretmen görüşleri: Isparta ili örneği [An examination on teacher views of environmental education given in primary education: A case study of Isparta], Master dissertation, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 10/10/2021