|  ISSN: 2757-6116

Yazar Rehberi

Yazar Rehberi

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aday Makalelerin Değerlendirilme ve Yayım Süreci

JIRTE’ye gönderilen bütün çalışmaların değerlendirilme süreci şu basamakları takip ederek ilerler:

 1. Aday makale Editör tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir (Azami 10 gün). Editörün onay verdiği çalışma ilgili alan editörüne gönderilir. Diğer makaleler ise düzeltilmek üzere sahiplerine iade edilir.
 2. Alan editörünün yapacağı ön inceleme-değerlendirme sonrasında aday makalenin hakem sürecinin başlatılmasına karar verilir (Azami 10 gün).
 3. Alan editörü tarafından ön değerlendirmesi tamamlanan çalışmalar, ilgili alanda uzmanlığa sahip iki hakeme gönderilir ve hakemlere 20 günlük bir değerlendirme süresi verilir.
 4. Eğer hakem, çalışmayı söz konusu süre içinde değerlendiremeyecekse alan editöründen ek süre isteyebilir veya alan editörüne zaman kısıtlığından ötürü çalışmayı değerlendiremeyeceğini bildirebilir. Böylece yazarın süre kaybına uğramasının önüne geçilebilir ve Editöre yeni hakem tayini için yeterli süre sağlanmış olur.
 5. Eğer bir hakem üzerine atanan aday makaleyi süresi içerisinde değerlendirip göndermezse kendisine bir hatırlatma e-postası gönderilerek 10 gün ek süre verilir. Bu süre içinde de hakemden bir geri dönüş olmazsa ilgili çalışma o hakemin üzerinden alınır ve bir başka hakeme gönderilir.
 6. İki hakemin değerlendirmeleri arasında görüş ayrılığı (1 olumlu, 1 olumsuz gibi) söz konusu olursa hakem raporları alan editörü tarafından incelenerek hakemlerin yaptıkları eleştiri ve tespitler ile bunlara dair gerekçeler karşılaştırılarak bir karara varılır.
 7. Eğer alan editörü hakem raporlarını inceleyerek bir karara varamaz ise aynı aday makalenin üçüncü bir hakem tarafından değerlendirilmesi süreci başlatılır.
 8. Bir makalenin yayınlanma durumu hakkındaki nihai karar, en geç 90-120 gün içinde verilir ve yazarlara bildirilir. Yayınlanması karar verilen makaleler, takip eden ilk sayıda yayınlanır.

Makale Göndermek İçin Tıklayınız

Şeffaflık

 • JIRTE’de yazar ile editör ve alan editörü arasındaki bütün yazışmalarda şeffaflık ilkesi gözetilir; ancak editör ve/veya alan editörü ile hakemler arasındaki iletişimlerde eser sahiplerinin isimlerinin gizliliği esastır. Ayrıca yazarlara gönderilen raporlarda hiçbir şekilde hakemlerin isimlerine yer verilmez.
 • Hakem, üzerine atan bir çalışmayla ilgili olarak akademik çatışma şeklinde nitelendirilebilecek bir sorun, verilerin mahiyeti ve bütünlüğüne dair bir problem ya da herhangi bir etik sorun olduğunu düşünüyorsa muhakkak bu konuları editörle paylaşmalıdır.
 • Bütüncül ve tutarlı bir değerlendirme sürecinin yanı sıra yazara akademik anlamda daha iyi bir katkı sağlamak adına Editör, hakemlerden birbirlerinin raporlarına öneride bulunmasını isteyebilir. Bu durumda da hakemlerin isimleri birbirlerine bildirilmez.

Etik İlkeler

 • ULAKBIM kararı uyarınca JIRTE’de yayımlanmak üzere gönderilen ve insanlardan elde edilen verilerin kullanıldığı araştırmalar (derlemeler hariç) için etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmelidir. Kör hakemlik sürecine zarar vermemek ve yazar(lar)ın kişisel bilgilerinin ortaya çıkmasını engellemek için bu bilgiler makalenin ilk versiyonunda değil, makale kabul edildikten sonra son halinde yer verilmelidir. Ancak etik kurul onay kararı belgesi, makalenin ilk yükleme aşamasında jirtejournal@gmail.com adresine gönderilmelidir. Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir. Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
 • Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair bir ifadeye de yer verilmelidir.
 • Yüksek lisans ve doktora tezlerine dayalı çalışmalarda tezin bütününün sunulması, tezde kullanılan bütün verilerin raporlanması ve tezlerde dilimleme yapılmaması beklenmektedir.
 • Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi zorunludur.
 • Makale gönderiminde makale yazarlarının tümünden imzalı “Yazar Telif Devir Formu” istenmektedir.

Yazım Kuralları

Sayın yazarlar, dergimize makale göndermeden önce kuralları okumanızı ve gerekli düzenlemeleri yapmanızı rica ediyoruz. Yazım kurallarını okuduktan sonra lütfen makale şablonunu indirerek makalenizi kalıba yerleştiriniz. Türkçe Şablon ve İngilizce Şablon için tıklayınız: 

Genel Kurallar
 • Dergimize gönderilen çalışmaların daha önce veya aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 • Dergiye gönderilecek çalışmaların dergimiz şablonuna göre hazırlanmalıdır. Türkçe makale şablonu ve İngilizce makale şablonu birbirinden farklıdır.
 • Yazarlardan, makalelerini dergi sistemine yüklerken intihal raporlarını  jirtejournal@gmail.com  adresine göndermeleri rica olunur.  İntihal oranı %25 ve üzeri olan makaleler değerlendirilmeye alınmadan yazara iade edilecektir. Yazarlar, intihal oranını %25'in altına düşürdükten sonra makalelerini yeniden yükleyebilirler.
 • Makaleyi sisteme yüklerken telif hakkı devir formunda gerekli yerler doldurulup imzalanır. Taratılıp jirtejournal@gmail.com adresine gönderilir.
 • JIRTE’ye gönderilecek çalışmaların en fazla 25 sayfa ve 10.000 kelime olması gerekir. İstisnai durumlar için editörle iletişime geçilebilir.
 
Makale Biçim Kuralları
 • Sayfa düzeni, A4 dikey boyutta kenar boşlukları yanlardan 2 cm, üst ve alt 2,5 cm şeklinde ayarlanmalıdır. Satır sonlarında tireleme yapılmamalıdır.
 • Makale başlıkları 12 punto büyüklüğünde ve Segoe UI yazı tipi kullanılarak kalın harflerle ortalı bir şekilde yazılmalıdır.
 • Makale metni tek sütun halinde yazılmalıdır. Ana metinler Segoe UI yazı tipi 10 punto büyüklüğünde, iki yöne yaslı, paragraf başında girinti olmamalıdır.
 • Satır aralığı tek, önce ve sonra 0nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Her paragraf, arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Genel başlıklar (GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR VE YORUM, SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER) ortalı bir şekilde kalın ve tamamı büyük harflerle yazılmalı ve sonrasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Alt başlıklar sola dayalı ve ilk harfleri (bağlaçlar hariç) büyük yazılmalıdır.
 • Alt başlıklardan sonra boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlık düzeylerinin tamamı sola dayalı ve ilk harfleri büyük ve kalın yazılmalıdır. Makaledeki başlıklar numaralandırılmamalıdır. Makalede dipnot sistemi yerine APA 6 atıf gösterme biçimi tercih edilmelidir. Dipnot kullanıldığı takdirde Segoe UI 8 punto yazı tipi tercih edilmelidir.
 • Makalede yer alan başlıkların hiçbiri numaralandırılmamalıdır.
 • Makaleler yazar bilgileri olmadan sisteme yüklenmelidir ve yazarların kimliğini belli edecek ibareler makale metninden çıkarılmalıdır.
 
ÖZET
Kısa özet Segoe UI yazı tipi, 8 punto, tek aralıklı ve iki yana yaslı şeklinde yazılmalıdır. Özet içeriği en az 150, en fazla 250 kelime olmalıdır. En az 3, en fazla 5 adet anahtar sözcük yazılmalıdır. Anahtar sözcüklerde sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.  Kısa özette atıf verilmemeli;  araştırmanın amacı, yöntemi, katılımcıları ve önemli sonuçlarına değinilmelidir.
 
MAKALE ANA METNİ
Nitel, nicel ve karma yöntem çalışmaları aşağıdaki bölümleri içermelidir: Giriş, Yöntem, Bulgular ve Yorum, Sonuç ve Tartışma.
Giriş bölümü; çalışmanın kavramsal / teorik çerçevesini, ilgili literatürün tartışılmasını ve problem durumunun ortaya konulması veya araştırma sorularını içerebilir. İlgili literatür tartışması, literatürdeki boşlukları ve tutarsızlıkları vurgulamak ve bu sorunların çözümüne yönelik eylemleri tartışmak amacıyla ilgili literatürü tutarlı bir şekilde analiz etmelidir.
Yöntem bölümü;
 • araştırma tasarımı veya çalışmanın türü (kesitsel, boylamsal, anket, deneysel, etnografik vb.),
 • örnekleme prosedürünün açıklanması (popülasyonun tanımı dahil) veya çalışma grubunun seçimi,
 • veri toplama araçları, verilerin analizi, geçerlik, güvenilirlik ve etik konularının tartışılmasını içermelidir.
Bulgular bölümünde; araştırma bulguları metinler, tablolar ve şekiller yardımıyla yorumlanmalıdır.  Sonuç ve tartışma bölümü; önceki bölümden sonuçlar çıkarmalı, bunları ilgili literatürle karşılaştırmalı ve benzerlik ve karşıtlıkları irdelemelidir. Araştırma sonuçlarının toplumsal ve teorik çıktılarına yönelik önerilerde bulunulmalıdır.
İlgili bölümlerde küçük değişikliklere izin verilebilir; ancak okuyucunun dikkatini dağıtacak ve okunabilirliğini tehlikeye atabilecek çok fazla ayrıntı ve alt bölüm içermemelidir.
 
Tablolar ve Şekiller
Tablolar, şekiller, resimler, grafikler ve benzer hususlar asıl metinde yer almalı ve ek olarak verilmemelidir. Lütfen tabloları resim olarak değil düzenlenebilir metin olarak veriniz; ancak resimler vb. farklı şekillerde sunulabilir. Tablolar ve resimler için lütfen Segoe UI, yazı tipi boyutu 9'u kullanın. Tablolar oluştururken, paragraf sekmesi altındaki girintinin aşağıdaki gibi: öncesi ve sonrası: 0, tek aralık. Tablolar ve şekiller sola hizalanmalı ve metin kaydırma özelliği kapatılmalıdır. Tablo ve şekil numaraları Segoe UI, yazı tipi boyutu 10 “Tablo 1” veya “Şekil 1” (kalın olarak) olarak yazılmalıdır; ancak tabloların ve şekillerin başlıklarındaki kalan metin baş harfleri büyük olacak şekilde normal yazılmalıdır. Örneğin:
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Ortaokul Öğrencilerinin Demografik Bilgileri”
 
Alıntılar ve Referanslar
Hem metin içi atıflar hem de referanslar, Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Yayın El Kitabında (6. baskı) sağlanan APA yönergelerine uygun olmalıdır.
Yazım kurallarında herhangi bir konuda tereddüt yaşandığında dergi şablonunda yer alan biçimler esas alınmalıdır.
 

KAYNAK GÖSTERİM ÖRNEKLERİ

TEK YAZARLI MAKALE
Metin içinde gösterimi:
Esere yapılan genel bir atıf ise (Yılmaz, 2008), esere cümle içinde bir atıf yapılıyorsa “Yılmaz’a (2008) göre bu konu …”, atıf yapılan kaynağın belirli bir yerindeki bir saptama veya düşüncenin farklı cümle(ler)le ifade edilmesi ya da doğrudan alıntılanması halinde (Yılmaz, 2008, s. 159)
Kaynakçada gösterimi:
Yılmaz, K. (2008). Social studies teachers' conceptions of history: calling on historiography, The Journal of Educational Research, 101(3), 158-176. http://dx.doi.org/10.3200/JOER.101.3.158-176
 
ÇİFT YAZARLI MAKALE:
Metin içinde gösterimi:
Dolaylı alıntı ise Chen ve Pajares (2010) veya (Chen ve Pajares, 2010), doğrudan alıntı ise sayfa no eklenmelidir.
Kaynakçada gösterimi:
Chen, J. A., & Pajares, F. (2010). Implicit theories of ability of grade 6 science students: Relation to epistemological beliefs and academic motivation and achievement in science. Contemporary Educational Psychology35(1), 75-87. doi: 10.1016/j.cedpsych.2009.10.003
 
ÜÇ veya DAHA FAZLA YAZARLI MAKALE
Metin içinde gösterimi:
İlk geçtiği yerde: (Üztemur, Dinç ve İnel, 2020)
Daha sonraki gösterimlerde: (Üztemur vd., 2020)
Kaynakçada gösterimi:
Üztemur, S., Dinç, E., & İnel, Y. (2020). The relationships between middle school teachers’ epistemological beliefs and learner autonomy support behaviours: the role of teaching-learning conceptions as the mediating variable. Education and Science, 45(202), 211-239. Doi: 10.15390/EB.2020.8272 
 
KİTAP
Metin içinde gösterimi:
Esere yapılan genel bir atıf ise (Punch, 2005), esere cümle içinde bir atıf yapılıyorsa “Punch’ın (2005) bilimsel araştırma yaklaşımı, …” atıf yapılan kaynağın belirli bir yerindeki bir saptama veya düşüncenin farklı cümle(ler)le ifade edilmesi ya da doğrudan alıntılanması halinde (Punch, 2005, s. 321),
Kaynakçada gösterimi:
Punch, K. (2005). Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches. London: Sage.
 
KİTAP BÖLÜMÜ
Metin içinde gösterimi:
Acun (2009) veya (Acun, 2009, s. 348).
Kaynakçada gösterimi:
Acun, İ. (2009). Bilgisayar destekli öğretim uygulamaları. C. Öztürk (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi: Demokratik vatandaşlık eğitimi, (ss. 343-365). Ankara: Pegem Akademi.
 
ÇEVİRİ KİTAP
Metin içinde gösterimi:
Harari, 2018 veya (Harari, 2018)
Kaynakçada gösterimi:
Harari, Y. N. (2018). 21. Yüzyıl için 21 ders (Çev.: Selin Siral). İstanbul: Kolektif.
 
TEZ
Dere, İ. (2017). Sosyal bilgiler derslerinde bir öğrenme ve öğretme yöntemi olarak sözlü tarih. (Yayınlanmamış doktora tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak.
 
BİLDİRİ
Metin içinde gösterimi:
İlk geçtiği yerde:
(Dinç, Sezer, Üztemur ve İnel, 2018)
Daha sonraki gösterimlerde:
(Dinç, vd., 2018).
Kaynakçada gösterimi:
Dinç, E., Sezer, A., Üztemur, S. ve İnel, Y. (2018). Ortaokul öğrencilerinin demokratik değerlere ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu 30 Ekim-1 Kasım içinde (s. 225-234). Çanakkale, Türkiye.
 
YAZARI OLMAYAN KURUMSAL RAPOR
Metin içinde gösterimi:
İlk geçtiği yerde: (Türk Eğitim Derneği [TED], 2018).
Daha sonraki gösterimlerde: (TED, 2018).
Kaynakçada gösterimi:
Türk Eğitim Derneği. (2014). Öğretmen gözüyle öğretmenlik mesleği. (Rapor Dizisi: 3). Erişim adresi: https://tedmem.org/download/ogretmen-gozuyle-ogretmenlik-meslegi Erişim tarihi: 22.04.2020.
 
RESMİ KURUM KARARLARI
Metin içinde gösterimi:
Anayasa Mahkemesi Kararı (2009) gereğince
Kaynakçada gösterimi:
Anayasa Mahkemesi Kararı. (2009, 18 Mart). Resmi Gazete (Sayı: 27173). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/03/20090318-14.htm Erişim tarihi: 27.05.2020.
 
KANUNLAR
Metin içinde gösterimi:
Devlet Memurları Kanunu (1965)
Kaynakçada gösterimi:
Devlet Memurları Kanunu. (1965, 14 Temmuz).  Resmi Gazete (Sayı: 12056). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf Erişim tarihi: 27.05.2020.
 
YÖNETMELİKLER
Metin içinde gösterimi:
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin (2018) ikinci maddesinde,
Kaynakçada gösterimi:
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği. (2018, 21 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 30455). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180621-8.htm  Erişim tarihi: 13.05.2020.
 
YAZARI BELLİ OLMAYAN İNTERNET KAYNAĞI
Metin içinde gösterimi:
(“Groundwork for Making”, t. y.)
Kaynakçada gösterimi:
Groundwork for Making Effective Decisions. (t. y.). Erişim adresi:  http://josephsoninstitute.org/med-3groundwork/ Erişim tarihi: 09.06.2020.
 
YAZARI BELLİ AMA İNTERNETE KONMA TARİHİ OLMAYAN KAYNAK
Metin içinde gösterimi:
(Kavuşturan, t. y)
Kaynakçada gösterimi:
Kavuşturan, N. (t. y.). Bir başarılı mentör: Lala Mustafa Paşa. Erişim adresi: https://www.kigem.com/bir-basarili-mentor-lala-mustafa-pasa.html Erişim tarihi: 06.06.2020.
 
KURUM, KURULUŞ VE ÖRGÜTLER
Metin içinde gösterimi:
(Organization for Economic Co-operation and Development [OECD], 2019).
Kaynakçada gösterimi:
Organization for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2016). Supporting teacher professionalism, insights from TALIS 2013. Paris: OECD Publishing. https://dx.doi.org/10.1787/9789264248601-en
 

  Sayfanın Başı                     

Yazar Hakları

Belli Hakemleri Değerlendirme Süreci Dışında Tutma
Yazar(lar) çıkar çatışması gerekçesiyle ya da etik nedenlerle çalışmasının gönderilmemesini istediği hakemleri belirleyebilirler.
Ayrıca Editör şu konumdaki hakemlere değerlendirme göndermemektedir:
 • Yazarın/yazarların daha önce ortak çalışma yayımladığı,
 • Yazarın/yazarların çalışmalarının ön okumalarında yardımcı olmuş,
 • Yazarın/yazarların daha önceden sorunu olduğu bilinen,
 • Çalışmanın yayımlanmasından finansal fayda sağlayacak,
 • Yazar ile aynı kurumda çalışan (üniversitelerde aynı bölümde) hakemlere.
 
Geri Çekme
Yazar(lar) henüz yayımlanmamış olan çalışmalarını değerlendirme sürecindeyken geri çekebilir/çekebilirler.                                      
Hakem Raporlarına ve Yayın Kurulu Kararlarına İtiraz
Yazar(lar) her zaman ve durumda hakem raporlarına ve editöryal kararlara itiraz etme hakkına sahiptir. Bu ve benzeri durumlarda Yazar(lar)dan itirazlarını gerekçeleri ile bildirmeleri istenmektedir. Editör, itiraz durumlarında gerekli görürse yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir.
Yayımlanmış Çalışma için Tasarrufta Bulunma
 • Yazar/yazarlar çalışmalarının kullanımıyla ilgili taleplerini dergi Editörüne iletebilir/iletebilirler.
 • Akademik amaçlı kullanımlar, makalenin tekrar basımı vb. hususlarda kendisine ulaşan taleplere yönelik olarak dergi editöryası geri bildirimde bulunmaktadır.
Dizgi Hatası
Editöryal süreçte veya basım sürecinde ortaya çıkan maddi hatalar sebebiyle yazar(lar), ilk yayımlanacak sayıda çalışmasındaki sorunlu yerler için ya da kendisinden kaynaklanmış bilgi hataları için 5 gün içinde düzeltme talep edebilirler.
 

Kitap Değerlendirmesi için Notlar

 • Journal of Innovative Research in Teacher Education (JIRTE), değerlendirme yazıları da yayımlamaktadır. Dergi editör kurulu değerlendirme yazılarının da akademik yayım ağı içerisinde önemli bir yer tuttuğunu düşünmektedir.
 • İngilizce olarak yazılmış kitap kritikleri kabul edilmektedir. Dergide yayımlanan değerlendirme yazıları da makalelerde olduğu gibi DOI (Digital Object Identifier) numarası ile yayımlanmakta ve derginin tarandığı indekslere gönderilmektedir.
Kitap Değerlendirme Yazısı Nedir?
 • Değerlendirme yazısı, derleme ya da telif bir yayının (kitap, makale, derleme vb.) tartışılması için kaleme alınan tanıtıcı olmakla birlikte üzerine çalışılan esere eleştirel yorumlarda ve katkılarda bulunan metindir.
 • Değerlendirme yazısı kitap raporundan farklıdır. Bir kitap raporu, yalnız kitabın içeriğine yönelik bilgilendirmede bulunur, akademik değerlendirme yazısında ise ele alınan içerik yazının yalnızca bir kısmını teşkil eder.
 • Bir değerlendirmeden beklenen değerlendirilen metnin konusuna ve bu konunun işleniş şekline, öne sürülen düşünceleri kritik ederek yapıcı yorumlar getirmesidir. Ayrıca öne çıkan düşüncelerin eleştirel bir üslupta tenkidinin yapılması, görüşlerin tutarlılığının, kaynakların kullanılış şeklinin tartışılması gerekir.
Değerlendirmeyi Yazarken
Değerlendirme yazarı çalışmasını düzenlerken, aşağıdaki hususların içerikte yer aldığından emin olmalıdır.
 • Çalışmanın konusunu ve ana tartışmasını sunacak kısa, etkileyici bir giriş
 • Kitabın özet bir tanıtımı
 • Değerlendirilen metne dair tespitlerin, metnin güçlü ve zayıf yönlerinin birbirleriyle irtibatlı, mantıksal bir sıra içinde ve etkili bir tarzda sunumu
 • Değerlendirme yazarının temel fikirlerini ve önemli vurgularını toparlayan sonuç bölümü
Değerlendirme yazısı tamamlandıktan sonra dikkatle okunmalı, dil bilgisi kurallarına uygun olmayan ögeler düzeltilmeli, yeterli açıklığa sahip olmayan kısımlar açık ve anlaşılır bir şekilde yeniden formüle edilmelidir.
Değerlendirmenin Formatı
Makale yazım kuralları, değerlendirme yazıları için de geçerlidir. Bunun için Yazım Kuralları ve atıf sistemi dikkate alınmalıdır.
 • Değerlendirme yazısına kitabın isminden farklı bir başlık konmalıdır.
 • Değerlendirme yazısı değerlendirilen metne dair şu bilgileri içermelidir:
  • Değerlendirilen metnin yazar(larının) ya da editör(lerinin) isim ve soy ismi (Eğer metin derleme ise bu husus belirtilmelidir.)
  • Kitabın başlığı
  • Baskı yılı
  • Baskı yeri
  • Yayınevi
  • Sayfa sayısı
Kitap Değerlendirmesinin Değerlendirilmesi

 

 • JIRTE son beş yıl içerisinde yayımlanmış eserlerin değerlendirilmesine önem vermektedir. Kendi yayınının değerlendirilmesini talep eden yayıncı veya yazarlar eserleri jirtejournal@gmail.com adresine e-posta yoluyla göndermelidirler.
 • Dergide değerlendirmeler için sınırlı bir yer ayrıldığından özellikle tek yazarlı monografiler tercih edilmektedir. Kongre-sempozyum derlemeleri ve çok sayıda alt başlıktan oluşan derlemeler ikincil olarak tercih edilmektedir. Ders kitapları ve el kitapları ise kapsam dışıdır.
 • Dergi için değerlendirme yazmak isteyen araştırmacılara değerlendirmelerini yazmadan önce derginin editörü ile irtibat kurmaları tavsiye edilmektedir.
 • Editör, değerlendirilecek metin ve metnin yazarı ile değerlendirmeyi yazacak yazar arasında organik ve kişisel bir ilişki (aynı bölüm çalışanı, tez jürisi üyeliği vs.) olmamasını beklemektedir.
 • Editör, kendisine ulaşan yazıları yazım kurallarına uygun olarak değerlendirmekte ve yayımlanıp yayımlanmayacağına karar vermektedir.

 

Sayfanın Başı


703 defa okundu.